[16] Περὶ δικαιοσύνης καὶ ἀνδρείας προτρεπτικὸς πρῶτος, δεύτερος, τρίτος,
Περὶ Θεόγνιδος δ´, ε´.

Τόμος τρίτος ἐν ᾧ

Περὶ ἀγαθοῦ,
Περὶ ἀνδρείας,
Περὶ νόμου ἢ περὶ πολιτείας,
Περὶ νόμου ἢ περὶ καλοῦ καὶ δικαίου,
Περὶ ἐλευθερίας καὶ δουλείας,
Περὶ πίστεως,
Περὶ ἐπιτρόπου ἢ περὶ τοῦ πείθεσθαι,
Περὶ νίκης οἰκονομικός.

Τόμος τέταρτος ἐν ᾧ

Κῦρος,
Ἡρακλῆς ὁ μείζων ἢ περὶ ἰσχύος.

Τόμος πέμπτος ἐν ᾧ

Κῦρος ἢ περὶ βασιλείας,
Ἀσπασία.

Τόμος ἕκτος ἐν ᾧ

Ἀλήθεια,
Περὶ τοῦ διαλέγεσθαι ἀντιλογικός,
Σάθων ἢ περὶ τοῦ ἀντιλέγειν α´ β´ γ´,
Περὶ διαλέκτου.

[16] Sulla giustizia e sul coraggio, protrettico primo, secondo, terzo;
Su Teognide,31* protrettico quarto e quinto.

Nel terzo volume:

Sul bene;
Sul coraggio;
Sulla legge o Sullo Stato;
Sulla legge o Sul bello e sul giusto;
Della libertà e schiavitù;
Dell'argomentazione;
Del curatore (sovrintendente) o Dell'obbedienza; 32*
Della vittoria, trattato economico.

Nel quarto volume:

Ciro;
Eracle maggiore o Della forza.

Nel quinto volume:

Ciro o Del regno;
Aspasia.

Nel sesto volume:

Verità;
Della discussione, trattato antilogico (trattato dialettico);
Satone o Della dialettica (Περὶ τοῦ ἀντιλέγειν), in tre libri; 33*
Sulla conversazione.