[15] φαμὲν δὲ καὶ εἰς τοῦτον οὑτωσί (A. Pal. VII. 102)˙

χαλκῇ προσκόψας λεκάνῃ ποτὲ καὶ τὸ μέτωπον
πλήξας ἴαχεν ὦ σύντονον, εἶτ' ἔθανεν,
ὁ πάντα πάντη Ξενοκράτης ἀνὴρ γεγώς.

Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι Ξενοκράτεις πέντε˙ ὅ τε τακτικὸς ἀρχαῖος σφόδρα καὶ ὁ συγγενὴς ἅμα καὶ πολίτης τῷ προειρημένῳ φιλοσόφῳ˙ φέρεται δὲ αὐτοῦ λόγος Ἀρσινοητικός, γεγραμμένος περὶ Ἀρσινόης ἀποθανούσης. τέταρτος φιλόσοφος, ἐλεγείαν γεγραφὼς οὐκ ἐπιτυχῶς. ἴδιον δέ˙ ποιηταὶ μὲν γὰρ ἐπιβαλλόμενοι πεζογραφεῖν ἐπιτυγχάνουσι˙ πεζογράφοι δὲ ἐπιτιθέμενοι ποιητικῇ πταίουσι˙ τῷ δῆλον τὸ μὲν φύσεως εἶναι, τὸ δὲ τέχνης ἔργον. πέμπτος ἀνδριαντοποιός˙ ἕκτος ᾄσματα γεγραφώς, ὥς φησιν Ἀριστόξενος (Wehrli II, fg. 126).

[15] Il nostro epigramma per lui è il seguente: 30*

Quel degnissimo uomo Senocrate inciampò una volta in una tinozza di rame, si ruppe la testa e con un fortissimo grido morì.

Vi furono anche altri cinque col nome di Senocrate: I. il tattico, molto antico; II. il parente e concittadino del filosofo di cui ci siamo occupati III: sotto il suo nome v'è un'orazione detta 'Arsinoetica', scritta per la morte di Arsinoe; 31* IV. filosofo e infelice scrittore di elegie.
È caratteristico che i poeti se scrivono in prosa hanno successo, i prosatori invece che tentano la poesia fanno fiasco. È dunque chiaro che la poesia è opera dell'ingegno naturale, la prosa è opera dell'arte. 32*
V. scultore; VI. autore di canti, come dice Aristosseno. 33*