[15] Οὗτος ἡγήσατο καὶ τῆς Διογένους ἀπαθείας καὶ τῆς Κράτητος ἐγκρατείας καὶ τῆς Ζήνωνος καρτερίας, αὐτὸς ὑποθέμενος τῇ πόλει τὰ θεμέλια. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἥδιστον μὲν εἶναι περὶ τὰς ὁμιλίας φησὶν αὐτόν, ἐγκρατέστατον δὲ περὶ τἄλλα.

Φέρονται δ' αὐτοῦ συγγράμματα τόμοι δέκα˙ πρῶτος ἐν ᾧ

Περὶ λέξεως ἢ περὶ χαρακτήρων,
Αἴας ἢ Αἴαντος λόγος,
Ὀδυσσεὺς ἢ περὶ Ὀδυσσέως,
Ὀρέστου ἀπολογία
περὶ τῶν δικογράφων, 〈ἢ〉 Ἰσογραφὴ καὶ Δεσίας
Πρὸς τὸν Ἰσοκράτους Ἀμάρτυρον.

Τόμος δεύτερος ἐν ᾧ

Περὶ ζῴων φύσεως,
Περὶ παιδοποιίας ἢ περὶ γάμου ἐρωτικός,
Περὶ τῶν σοφιστῶν φυσιογνωμονικός,

[15] Οὗτος ἡγήσατο καὶ τῆς Διογένους ἀπαθείας καὶ τῆς Κράτητος ἐγκρατείας καὶ τῆς Ζήνωνος καρτερίας, αὐτὸς ὑποθέμενος τῇ πόλει τὰ θεμέλια. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἥδιστον μὲν εἶναι περὶ τὰς ὁμιλίας φησὶν αὐτόν, ἐγκρατέστατον δὲ περὶ τἄλλα.

Φέρονται δ' αὐτοῦ συγγράμματα τόμοι δέκα˙ πρῶτος ἐν ᾧ

Περὶ λέξεως περὶ χαρακτήρων.
Αἴας ἢ Αἴαντος λόγος.
Ὀδυσσεὺς περὶ Ὀδυσσέως.
Ὀρέστου ἀπολογία περὶ τῶν δικογράφων.
Ἰσογραφὴ ἢ Λυσίας καὶ Ἰσοκράτης.
Πρὸς τὸν Ἰσοκράτους Ἀμάρτυρον.

Τόμος δεύτερος ἐν ᾧ

Περὶ ζῴων φύσεως.
Περὶ παιδοποιίας ἢ περὶ γάμου ἐρωτικός.
Περὶ τῶν σοφιστῶν φυσιογνωμονικός.

[15] Οὗτος ἡγήσατο καὶ τῆς Διογένους ἀπαθείας καὶ τῆς Κράτητος ἐγκρατείας καὶ τῆς Ζήνωνος καρτερίας, αὐτὸς ὑποθέμενος τῇ πόλει τὰ θεμέλια. Ὁ δὲ Ξενοφῶν ἥδιστον μὲν εἶναι περὶ τὰς ὁμιλίας φησὶν αὐτόν, ἐγκρατέστατον δὲ [38315] περὶ τἄλλα.

Φέρονται δ' αὐτοῦ συγγράμματα τόμοι δέκα˙ πρῶτος ἐν ᾧ

Περὶ λέξεως ἢ περὶ χαρακτήρων,
Αἴας ἢ Αἴαντος λόγος,
[38320] Ὀδυσσεὺς ἢ [περὶ] Ὀδυσσέως 〈λόγος〉,
[3841] Ὀρέστου ἀπολογία
Περὶ τῶν δικογράφων˙ Ἰσογράφη〈ς〉 καὶ Δεσίας [ Ἰσοκράτης],
Πρὸς τὸν Ἰσοκράτους Ἀμάρτυρον.

[3845] Τόμος δεύτερος ἐν ᾧ

Περὶ ζῴων φύσεως,
Περὶ παιδοποιΐας ἢ περὶ γάμου ἐρωτικός,
Περὶ τῶν σοφιστῶν φυσιογνωμονικός,