[14] Πρῶτόν τέ φασι τοῦτον ἀποφῆναι τὴν ψυχὴν κύκλον ἀνάγκης ἀμείβουσαν ἄλλοτ' ἄλλοις ἐνδεῖσθαι ζῴοις˙ καὶ πρῶτον εἰς τοὺς Ἕλληνας μέτρα καὶ σταθμὰ εἰσηγήσασθαι, καθά φησιν Ἀριστόξενος ὁ μουσικός˙ (Wehrli II, fg. 24) πρῶτόν τε Ἕσπερον καὶ Φωσφόρον τὸν αὐτὸν εἰπεῖν, ὥς φησι Παρμενίδης (DK 28 A 40a).
οὕτω δ' ἐθαυμάσθη ὥστ' ἔλεγον τοὺς γνωρίμους αὐτοῦ παντοίας θεοῦ φωνάς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ γραφῇ φησι δι' ἑπτὰ καὶ διηκοσίων ἐτέων ἐξ ἀΐδεω παραγεγενῆσθαι ἐς ἀνθρώπους. τοιγὰρ καὶ προσεκαρτέρουν αὐτῷ καὶ τῶν λόγων ἕνεκα προσῄεσαν καὶ Λευκανοὶ καὶ Πευκέτιοι Μεσσάπιοί τε καὶ Ῥωμαῖοι.
[14] Dicono sia stato il primo a rivelare che l'anima, secondo un ciclo di necessità, si leghi ora ad un essere vivente, ora ad un altro; ed il primo pure ad introdurre in Grecia misure e pesi, come dice Aristosseno il Musico; 36* e primo ad identificare Vespero con Lucifero, come dice Parmenide. 37*
Fu un uomo tanto prodigioso che i suoi discepoli erano detti voci molteplici del dio; 38* d'altra parte, egli stesso ha scritto d'essere tornato dall'Ade fra gli uomini dopo duecentosette anni. 39* E per questo lo frequentavano ed assistevano alle sue conversazioni Lucani, Peucezi, Messapi e Romani.