[14] - ἆρ' ἔστιν αὔλησίς τι πρᾶγμα;
- πάνυ μὲν ὦν.
- ἄνθρωπος ὦν αὔλησίς ἐστιν;
- οὐθαμῶς.
- φέρ' ἴδω, τί δ' αὐλητάς; τίς εἶμέν τοι δοκεῖ;
ἄνθρωπος; ἢ οὐ γάρ;
- πάνυ μὲν ὦν.
- οὐκῶν δοκεῖς οὕτως ἔχειν 〈κα〉 καὶ περὶ τἀγαθοῦ; τὸ μὲν ἀγαθόν τι πρᾶγμ' εἶμεν καθ' αὕθ', ὅστις δέ κα εἰδῇ μαθὼν τῆν', ἀγαθὸς ἤδη γίγνεται. ὥσπερ γάρ ἐστ' αὔλησιν αὐλητὰς μαθὼν ἢ ὄρχησιν ὀρχηστάς τις ἢ πλοκεὺς πλοκάν, ἢ πᾶν γ' ὁμοίως τῶν τοιούτων ὅ τι τὺ λῇς, οὐκ αὐτὸς εἴη κα τέχνα, τεχνικός γα μάν.
[14] «A. Suonare il flauto è una cosa?
B. Senz'altro.
A. Ma il suonare il flauto è anche un uomo?
B. Nient'affatto.
A. Ed ecco, che cosa è un suonatore di flauto? Chi ti par d'essere? Un uomo? O non è vero?
B. Sì, appunto.
A. Non ti sembra che così sia anche del bene? Il bene cioè, è la cosa in se stessa; chi l'abbia appreso e lo sa, questo già diventa buono. Come è suonatore di flauto chi ha appreso a suonarlo, e ballerino chi ha appreso la danza e intrecciatore chi ha appreso l'arte d'intrecciare e similmente se ha appreso qualsiasi cosa che tu voglia; egli non sarà l'arte, ma l'artista naturalmente».