[135] κρεῖττον εἶναι νομίζοντος εὐλογίστως ἀτυχεῖν ἢ ἀλογίστως εὐτυχεῖν˙ βέλτιον γὰρ ἐν ταῖς πράξεσι τὸ καλῶς κριθὲν 〈μὴ ὀρθωθῆναι ἢ τὸ μὴ καλῶς κριθὲν〉 ὀρθωθῆναι διὰ ταύτην.

Ταῦτα οὖν καὶ τὰ τούτοις συγγενῆ μελέτα πρὸς σεαυτὸν ἡμέρας καὶ νυκτὸς πρός τε 〈τὸ〉 τὸν ὅμοιον 〈εἶναι〉 σεαυτῷ, καὶ οὐδέποτε οὔθ' ὕπαρ οὔτ' ὄναρ διαταραχθήσῃ, ζήσεις δὲ ὡς θεὸς ἐν ἀνθρώποις. οὐθὲν γὰρ ἔοικε θνητῷ ζῴῳ ζῶν ἄνθρωπος ἐν ἀθανάτοις ἀγαθοῖς."


Μαντικὴν
(fg. 395 Us.) δ' ἅπασαν ἐν ἄλλοις ἀναιρεῖ, ὡς καὶ ἐν τῇ Μικρᾷ ἐπιτομῇ. καί φησι˙

μαντικὴ οὖσα ἀνύπαρκτος, εἰ καὶ ὑπαρκτή, οὐθὲν παρ' ἡμᾶς ἡγητέα τὰ γινόμενα.


Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν βιωτικῶν˙ καὶ ἐπὶ πλείω διείλεκται ἀλλαχόθι.

[135] Egli crede che è meglio cadere nell'avversa sorte ed essersi comportati assennatamente che godere i favori della sorte ed essersi comportati sconsideratamente. Perché è preferibile che un'azione condotta con retto criterio fallisca, anzi che un'azione condotta senza criterio sia raddrizzata dalla sorte.
Questi precetti, dunque, ed altri a questi affini, giorno e notte, medita per te stesso e per essere uguale a te stesso, 102* né mai, né in veglia né in sogno, sarai turbato, ma vivrai come un dio tra gli uomini, ché in nulla è simile a creatura mortale l'uomo che vive tra immortali beni.

Altrove, come anche nel Piccolo Compendio, elimina la mantica in tutta la sua totalità. Afferma infatti:

La mantica non ha una reale esistenza, ma se anche l'avesse, bisogna credere che tutto quel che accade sfugge al nostro potere. 103*

Queste sono le linee della sua dottrina etica. Ancora più ampiamente ne ha discorso altrove.