[113] τινὰ τῶν ἄστρων πλανᾶσθαι, εἰ οὕτω ταῖς κινήσεσι χρώμενα συμβαίνει, τινὰ δὲ μὴ οὕτω κινεῖσθαι ἐνδέχεται μὲν καὶ παρὰ τὸ κύκλῳ κινούμενα ἐξ ἀρχῆς οὕτω κατηναγκάσθαι, ὥστε τὰ μὲν κατὰ τὴν αὐτὴν δίνην φέρεσθαι ὁμαλὴν οὖσαν, τὰ δὲ κατὰ τὴν ἅμα τισὶν ἀνωμαλίαις χρωμένην˙

ἐνδέχεται δὲ καὶ καθ' οὓς τόπους φέρεται οὗ μὲν παρεκτάσεις ἀέρος εἶναι ὁμαλὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνωθούσας κατὰ τὸ ἑξῆς ὁμαλῶς τε ἐκκαούσας, οὗ δὲ ἀνωμαλεῖς οὕτως ὥστε τὰς θεωρουμένας παραλλαγὰς συντελεῖσθαι. τὸ δὲ μίαν αἰτίαν τούτων ἀποδιδόναι, πλεοναχῶς τῶν φαινομένων ἐκκαλουμένων, μανικὸν καὶ οὐ καθηκότως πραττόμενον ὑπὸ τῶν τὴν ματαίαν ἀστρολογίαν ἐζηλωκότων καὶ εἰς τὸ κενὸν αἰτίας τινῶν ἀποδιδόντων, ὅταν τὴν θείαν φύσιν μηθαμῇ λειτουργιῶν ἀπολύωσι.
[113] Che alcuni degli astri errino intorno, se un tal movimento appartiene a loro, ed altri no, può accadere perché rotando sin dall'origine furono costretti a muoversi in tal modo, così che gli uni si muovono nel medesimo regolare vortice, gli altri in un altro vortice che ha contemporaneamente certe irregolarità. 85*
Ma è anche possibile che nelle regioni in cui si muovono, qua vi siano regolari estensioni di aria che li spingono insieme allo stesso punto uniformemente e regolarmente li incendiano, là vi siano estensioni d'aria così irregolari che determinano le variazioni di moto che noi osserviamo. Addurre una sola spiegazione, mentre i fenomeni ne richiedono parecchie, è pazzesco ed è un'incongruenza tipica di coloro che aderiscono alla vana astronomia e adducono inconsistenti ragioni per alcuni fenomeni, perché si ostinano a non liberare la natura divina da sì gravosi cómpiti.