[110] τὸ δὲ τῆς περιφερείας τοῦτο φάντασμα γίνεται διὰ τὸ τὸ διάστημα πάντοθεν ἴσον ὑπὸ τῆς ὄψεως θεωρεῖσθαι, ἢ σύνωσιν τοιαύτην λαμβανουσῶν τῶν ἐν τῷ ἀέρι ἀτόμων ἢ ἐν τοῖς νέφεσιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἀέρος ἀποφερομένων περιφέρειάν τινα καθίεσθαι τὴν σύγκρισιν ταύτην.


Ἅλως περὶ τὴν σελήνην γίνεται καὶ πάντοθεν ἀέρος προσφερομένου πρὸς τὴν σελήνην ἢ τὰ ἀπ' αὐτῆς ῥεύματα ἀποφερόμενα ὁμαλῶς ἀναστέλλοντος ἐπὶ τοσοῦτον ἐφ' ὅσον κύκλῳ περιστῆσαι τὸ νεφοειδὲς τοῦτο καὶ μὴ τὸ παράπαν διακρῖναι, ἢ καὶ τὸν πέριξ ἀέρα προσφερομένου πρὸς τὴν σελήνην αὐτῆς ἀναστέλλοντος συμμέτρως πάντοθεν εἰς τὸ περιφερὲς τὸ περὶ αὐτὴν καὶ παχυμερὲς περιστῆσαι.

[110] La sua apparizione in forma rotonda è dovuta al fatto che da tutti i punti il nostro occhio percepisce una distanza uguale oppure al fatto che gli atomi contenuti nell'aria o nelle nubi per mezzo della stessa aria subiscono una tale pressione da determinare la forma circolare. 84*
L'alone intorno alla luna si forma quando da ogni parte l'aria è sospinta verso la luna o quando l'aria respinge in modo regolare le emanazioni provenienti dalla luna fino ad imprimere una forma circolare alla massa nuvolosa senza però separarla da essa completamente, oppure anche quando l'aria (che accorre verso la luna) respinge in modo simmetrico da ogni parte quella parte dell'aria che già si trova nell'immediata vicinanza della luna fino ad imprimerle una forma circolare e compatta tutt'intorno alla luna.