[108] καὶ κατὰ τρῖψιν δὲ νεφῶν πῆξιν εἰληφότων ἀπόπαλσιν ἂν λαμβάνοι τὸ τῆς χιόνος τοῦτο ἄθροισμα. καὶ κατ' ἄλλους δὲ τρόπους ἐνδέχεται χιόνα συντελεῖσθαι.
Δρόσος συντελεῖται καὶ κατὰ σύνοδον πρὸς ἄλληλα ἐκ τοῦ ἀέρος τῶν τοιούτων, ἃ τῆς τοιαύτης ὑγρασίας ἀποτελεστικὰ γίνεται˙ καὶ κατ' ἀναφορὰν δὲ ἢ ἀπὸ νοτερῶν τόπων ἢ ὕδατα κεκτημένων, ἐν οἵοις τόποις μάλιστα δρόσος συντελεῖται, εἶτα σύνοδον τούτων εἰς τὸ αὐτὸ λαβόντων καὶ ἀποτέλεσιν ὑγρασίας καὶ πάλιν φορὰν ἐπὶ τοὺς κάτω τόπους, καθάπερ ὁμοίως καὶ παρ' ἡμῖν ἐπὶ πλειόνων τοιαῦτά τινα συντελούμενα θεωρεῖται.
καὶ πάχνη δὲ οὐ διαφερόντως συντελεῖται τῶν δρόσων,
[108] E ancora per frizione di nubi congelate può avvenire il rimbalzo di questo cumulo di neve. Ma anche la neve può formarsi in altri modi.
La rugiada si forma per l'affluire simultaneo dall'aria di corpi tali che producono tale umidità o anche quando da luoghi umidi o acquosi - in questi luoghi specialmente si forma la rugiada - questi corpi emanano e poi si uniscono nello stesso punto e formano umidità e quindi cadono in basso, così come si può osservare che accade in più di un fenomeno sulla terra.
Ma la brina si forma quando questa rugiada in un certo modo