[2] Σπεύσιππος δ' ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Πλάτωνος περιδείπνῳ καὶ Κλέαρχος ἐν τῷ Πλάτωνος ἐγκωμίῳ (Wehrli III, fg. 2a) καὶ Ἀναξιλαΐδης ἐν τῷ δευτέρῳ Περὶ φιλοσόφων φασίν, ὡς Ἀθήνησιν ἦν λόγος, ὡραίαν οὖσαν τὴν Περικτιόνην βιάζεσθαι τὸν Ἀρίστωνα καὶ μὴ τυγχάνειν˙ παυόμενόν τε τῆς βίας ἰδεῖν τὴν τοῦ Ἀπόλλωνος ὄψιν˙ ὅθεν καθαρὰν γάμου φυλάξαι ἕως τῆς ἀποκυήσεως. Καὶ γίνεται Πλάτων, ὥς φησιν Ἀπολλόδωρος ἐν Χρονικοῖς (FGrH 244 F 37), ὀγδόῃ καὶ ὀγδοηκοστῇ Ὀλυμπιάδι, Θαργηλιῶνος ἑβδόμῃ, καθ' ἣν Δήλιοι τὸν Ἀπόλλωνα γενέσθαι φασί.

τελευτᾷ δὲ - ὥς φησιν Ἕρμιππος (FHG III. 43) ἐν γάμοις δειπνῶν - τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς ὀγδόης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος, βιοὺς ἔτος ἓν πρὸς τοῖς ὀγδοήκοντα.

[2] Speusippo nel Banchetto funebre di Platone e Clearco nell' Encomio di Platone 4* e Anassilaide nel secondo libro Dei filosofi dicono che ad Atene correva voce che Aristone voleva portar violenza a Perittione che era nel pieno fiore della sua età, ma non vi riuscì; smettendo i suoi tentativi di violenza ebbe in sogno Apollo, onde non violò la sua purezza fino al parto. Apollodoro nella sua Cronologia 5* pone la nascita di Platone nella LXXXVIII Olimpiade, 6* nel settimo giorno del mese Targelione, nello stesso giorno in cui i Delii dicono che nacque Apollo.
Secondo Ermippo 7* morì mentre prendeva parte ad un convito nuziale, nel primo anno della CVIII Olimpiade, 8* all'età di ottantun anno.