[99] ἐπὶ δὲ ποίοις παρὰ τοῦτο ἢ τοῦτο τὸ αἴτιον γίνεται οὐκ ἔστι συνιδεῖν.
Νέφη δύναται γίνεσθαι καὶ συνίστασθαι καὶ παρὰ πιλήσεις ἀέρος πνευμάτων συνώσει, καὶ παρὰ περιπλοκὰς ἀλληλούχων ἀτόμων καὶ ἐπιτηδείων εἰς τὸ τοῦτο τελέσαι καὶ κατὰ ῥευμάτων συλλογὴν ἀπό τε γῆς καὶ ὑδάτων˙ καὶ κατ' ἄλλους δὲ τρόπους πλείους αἱ τῶν τοιούτων συστάσεις οὐκ ἀδυνατοῦσι συντελεῖσθαι. ἤδη δ' ἀπ' αὐτῶν ᾗ μὲν θλιβομένων,
[99] ma non è possibile discernere in quali casi agisca l'una o l'altra causa.
Le nubi possono formarsi e raccogliersi sia per condensazione di aria sotto la pressione dei venti sia per l'intreccio di atomi che sono stretti l'uno all'altro ed hanno la proprietà di produrre questo effetto sia per la raccolta di correnti dalla terra e dalle acque. Ma non è impossibile che la formazione delle nubi si verifichi in parecchi altri modi. Le piogge possono essere dovute o a compressione di nubi