[13] Περὶ τέχνης α´,
Περὶ θεῶν α´ β´,
Περὶ ψυχῆς α´ β´,
Περὶ ἐπιστήμης α´,
Πολιτικὸς α´,
Περὶ ἐπιστημοσύνης α´,
Περὶ φιλοσοφίας α´,
Περὶ τῶν Παρμενίδου α´,
Ἀρχέδημος ἢ περὶ δικαιοσύνης α´,
Περὶ τἀγαθοῦ α´,
Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´ ζ´ η´,
Λύσις τῶν περὶ τοὺς λόγους ι´,
Φυσικῆς ἀκροάσεως α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Κεφάλαιον α´,
Περὶ γενῶν καὶ εἰδῶν α´,
Πυθαγόρεια α´,
Λύσεις α´ β´,
Διαιρέσεις η´,
Θέσεων βιβλία κ´, <στίχοι μύριοι> γ´,
Τῆς περὶ τὸ διαλέγεσθαι πραγματείας βιβλία ιδ´, 〈στίχοι μύριοι〉 α´ βψμ´,

Μετὰ τοῦτο βιβλία ιε´
καὶ ἄλλα βιβλία ις´ περὶ μαθημάτων τῶν περὶ τὴν λέξιν,
Λογιστικῶν βιβλία θ´,
Τῶν περὶ τὰ μαθήματα βιβλία ς´,
Τῶν περὶ τὴν διάνοιαν ἄλλα βιβλία δύο,
Περὶ γεωμετρῶν βιβλία ε´,
Ὑπομνημάτων α´,
Ἐναντίων α´,
Περὶ ἀριθμῶν α´,
Ἀριθμῶν θεωρία α´,
Περὶ διαστημάτων α´,
Τῶν περὶ ἀστρολογίαν ς´,
Στοιχεῖα πρὸς Ἀλέξανδρον περὶ βασιλείας δ´,

[13] Sull'arte, in un libro;
Sugli dèi, in due libri;
Sull'anima, in due libri;
Sulla scienza, in un libro;
Il politico, in un libro;
Sulla conoscenza, in un libro;
Sulla filosofia, in un libro;
Sulla dottrina di Parmenide, in un libro;
Archedemo o Della giustizia, in un libro;
Sul bene, in un libro;
Teorie sull'intelletto, in otto libri;
Soluzione di problemi logici, in dieci libri;
Lezioni sulla fisica, in sei libri;
Sommario, in un libro;
Generi e specie, in un libro;
La dottrina di Pitagora, in un libro;
Soluzioni, in due libri;
Divisioni, in otto libri;
Tesi, in venti libri, 30.000 linee;
La dottrina della dialettica, in quattordici libri, 12.740 linee.
Ci sono ancora quindici libri e poi altri sedici di Studi sullo stile, nove libri sulla Logica, sei libri sulla Matematica, altri due libri sull'Intelletto, cinque libri sui Geometri, un libro di Commentari, un libro di Contrari, un libro sui Numeri, un libro sulla Teoria dei numeri, un libro sugli Intervalli, sei libri sull'Astronomia, Principi fondamentali sul regno, dedicati ad Alessandro, 26* in quattro libri;