[87] οὐ γὰρ ἤδη ἀλογίας καὶ κενῆς δόξης ὁ βίος ἡμῶν ἔχει χρείαν, ἀλλὰ τοῦ ἀθορύβως ἡμᾶς ζῆν. πάντα μὲν οὖν γίνεται ἀσείστως κατὰ πάντων κατὰ πλεοναχὸν τρόπον ἐκκαθαιρομένων, συμφώνως τοῖς φαινομένοις, ὅταν τις τὸ πιθανολογούμενον ὑπὲρ αὐτῶν δεόντως καταλίπῃ˙ ὅταν δέ τις τὸ μὲν ἀπολίπῃ τὸ δὲ ἐκβάλῃ ὁμοίως σύμφωνον ὂν τῷ φαινομένῳ, δῆλον ὅτι καὶ ἐκ παντὸς ἐκπίπτει φυσιολογήματος ἐπὶ δὲ τὸν μῦθον καταρρεῖ.

σημεῖα δ' ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς μετεώροις συντελουμένων φέρειν τῶν παρ' ἡμῖν τινα φαινομένων, ἃ θεωρεῖται ᾗ ὑπάρχει, καὶ οὐ τὰ ἐν τοῖς μετεώροις φαινόμενα˙ ταῦτα γὰρ ἐνδέχεται πλεοναχῶς γενέσθαι.
[87] La nostra vita non ha già bisogno d'irrazionalità e di vane opinioni, bensì che noi viviamo senza tumulto interiore. Tutto dunque avviene senza sconvolgimento di sorta, se tutto è spiegato nella molteplicità delle sue cause, in accordo con i fenomeni, e se lasciamo sussistere, come dobbiamo, delle spiegazioni plausibili sul loro conto. Ma se una la lasciamo sussistere ed un'altra che ugualmente s'accorda col fenomeno la rigettiamo, allora è chiaro che scadiamo da ogni ricerca naturalistica e piombiamo nel mito. D'altra parte alcuni fenomeni terrestri ci devono fornire gl'indizi necessari per l'interpretazione dei fenomeni celesti, in quanto essi vengono osservati nel loro concreto verificarsi, non così i fenomeni celesti che possono verificarsi in molteplici modi.