[173] Σωσιθέου τοῦ ποιητοῦ ἐν θεάτρῳ εἰπόντος πρὸς αὐτὸν παρόντα (N2, p. 823),

οὓς ἡ Κλεάνθους μωρία βοηλατεῖ,

ἔμεινεν ἐπὶ ταὐτοῦ σχήματος˙ ἐφ' ᾧ ἀγασθέντες οἱ ἀκροαταὶ τὸν μὲν ἐκρότησαν, τὸν δὲ Σωσίθεον ἐξέβαλον. μεταγινώσκοντα δ' αὐτὸν ἐπὶ τῇ λοιδορίᾳ προσήκατο, εἰπὼν ἄτοπον εἶναι τὸν μὲν Διόνυσον καὶ τὸν Ἡρακλέα φλυαρουμένους ὑπὸ τῶν ποιητῶν μὴ ὀργίζεσθαι, αὐτὸν δ' ἐπὶ τῇ τυχούσῃ βλασφημίᾳ δυσχεραίνειν. ἔλεγε δὲ καὶ τοὺς ἐκ τοῦ περιπάτου ὅμοιόν τι πάσχειν ταῖς λύραις, αἳ καλῶς φθεγξάμεναι αὑτῶν οὐκ ἀκούουσι.


λέγεται δέ, φάσκοντος αὐτοῦ κατὰ Ζήνωνα καταληπτὸν εἶναι τὸ ἦθος ἐξ εἴδους, νεανίσκους τινὰς εὐτραπέλους ἀγαγεῖν πρὸς αὐτὸν κίναιδον ἐσκληραγωγημένον ἐν ἀγρῷ καὶ ἀξιοῦν ἀποφαίνεσθαι περὶ τοῦ ἤθους˙ τὸν δὲ διαπορούμενον κελεῦσαι ἀπιέναι τὸν ἄνθρωπον. ὡς δ' ἀπιὼν ἐκεῖνος ἔπταρεν, "ἔχω," εἶπεν, "αὐτόν," ὁ Κλεάνθης, "μαλακός ἐστι."

[173] Quando il poeta Sositeo in teatro rivolse a lui presente le parole: 204*

Condotti al pascolo dallo stolto Cleante, come buoi

egli rimase impassibile ed immobile. Gli ascoltatori ammirarono il suo contegno e lo salutarono con un applauso, mentre cacciarono via dal teatro Sositeo. E quando Sositeo si pentì dell'insulto arrecatogli, egli l'accolse, e disse: «Sarebbe strano se, mentre Dioniso e Eracle ridicolizzati sulla scena dai poeti 205* non si adirano, io prendessi a male un casuale insulto». Diceva che ai Peripatetici accade quel che accade alle lire: emettono bei suoni, senza sentirli. 206* Si dice che era solito ripetere la massima di Zenone che il carattere d'un uomo si capisce dall'aspetto (τὸ ἦθος ἐξ εἴδους). Allora una volta giovinetti buontemponi condussero al suo cospetto un uomo dissoluto con le mani incallite dalla fatica nei campi e lo pregarono di dare un giudizio sul suo carattere. Cleante ebbe un momento di perplessità, poi ordinò all'uomo di andar via. Poiché quello andandosene starnutì, Cleante esclamò: «Ho l'uomo! È un effeminato».