[84] " Ἤνεγκέ μοι Κλέων ἐπιστολὴν παρὰ σοῦ, ἐν ᾗ φιλοφρονούμενός τε περὶ ἡμᾶς διετέλεις ἀξίως τῆς ἡμετέρας περὶ σεαυτὸν σπουδῆς καὶ οὐκ ἀπιθάνως ἐπειρῶ μνημονεύειν τῶν εἰς μακάριον βίον συντεινόντων διαλογισμῶν, ἐδέου τε σεαυτῷ περὶ τῶν μετεώρων σύντομον καὶ εὐπερίγραφον διαλογισμὸν ἀποστεῖλαι ἵνα ῥᾳδίως μνημονεύῃς˙ τὰ γὰρ ἐν ἄλλοις ἡμῖν γεγραμμένα δυσμνημόνευτα εἶναι, καί τοι, ὡς ἔφης, συνεχῶς αὐτὰ βαστάζεις. ἡμεῖς δὲ ἡδέως τε σοῦ τὴν δέησιν ἀπεδεξάμεθα καὶ ἐλπίσιν ἡδείαις συνεσχέθημεν. [84] Cleone mi portò da parte tua una lettera, in cui continui a mostrarci il tuo amico sentimento, contraccambio alla nostra premura verso di te, e non senza efficacia cerchi di ricordare i ragionamenti che tendono alla conquista d'una vita felice. Chiedi anche che io ti mandi una breve e ben chiara trattazione sui fenomeni celesti perché tu possa facilmente fissarla nella memoria. Ché quanto è stato da noi scritto altrove sfugge al ricordo, benché, come mi dici, tu abbia incessantemente tra le mani quegli scritti. Noi volentieri accogliemmo la tua preghiera e cedemmo alle dolci speranze.