[83] ὥστ' ἂν γένοιτο οὗτος ὁ λόγος δυνατὸς κατασχεθῆναι μετ' ἀκριβείας, οἶμαι, ἐὰν μὴ καὶ πρὸς ἅπαντα βαδίσῃ τις τῶν κατὰ μέρος ἀκριβωμάτων, ἀσύμβλητον αὐτὸν πρὸς τοὺς λοιποὺς ἀνθρώπους ἁδρότητα λήψεσθαι. καὶ γὰρ καὶ καθαρὰ ἀφ' ἑαυτοῦ ποιήσει πολλὰ τῶν κατὰ μέρος ἐξακριβουμένων κατὰ τὴν ὅλην πραγματείαν ἡμῖν, καὶ αὐτὰ ταῦτα ἐν μνήμῃ τιθέμενα συνεχῶς βοηθήσει.

Τοιαῦτα γάρ ἐστιν, ὥστε καὶ τοὺς κατὰ μέρος ἤδη ἐξακριβοῦντας ἱκανῶς ἢ καὶ τελείως, εἰς τὰς τοιαύτας ἀναλύοντας ἐπιβολάς, τὰς πλείστας τῶν περιοδειῶν ὑπὲρ τῆς ὅλης φύσεως ποιεῖσθαι˙ ὅσοι δὲ μὴ παντελῶς αὐτῶν τῶν ἀποτελουμένων εἰσίν, ἐκ τούτων καὶ κατὰ τὸν ἄνευ φθόγγων τρόπον τὴν ἅμα νοήματι περίοδον τῶν κυριωτάτων πρὸς γαληνισμὸν ποιοῦνται."Καὶ ἥδε μέν ἐστιν αὐτῷ ἐπιστολὴ περὶ τῶν φυσικῶν. περὶ δὲ τῶν μετεώρων ἥδε.

Ἐπίκουρος Πυθοκλεῖ χαίρειν.

[83] Sì che se questa dottrina tenuta a mente con puntuale esattezza diventa operante, ho motivo di credere che chiunque, anche se non penetrerà in tutti i più minuti particolari, acquisterà una sicurezza incomparabilmente forte rispetto al resto dell'umanità. Egli infatti da se stesso si chiarirà molti punti particolari da me trattati esaurientemente nell'intero sistema della mia dottrina, e questi stessi elementi, se fissati nella memoria, non cesseranno mai di essergli di aiuto. Perché questo sommario è tale, che coloro, che già in misura sufficiente o completa posseggono cognizioni particolari, analizzandole alla luce di tali elementari nozioni, potranno compiere il più gran numero di ricerche possibile su tutta intera la natura e, d'altra parte, coloro che non ancora hanno raggiunto pienamente la personalità di maturi conoscitori, sulla base di questi elementi e senza la viva parola del maestro possono ripercorrere con la rapidità del pensiero le dottrine fondamentali per la tranquilla serenità dell'animo.

Questa è la sua epistola dedicata alla fisica. L'epistola sui fenomeni celesti è la seguente.

Epicuro saluta Pitocle.