[160] Ταῦτα μὲν καὶ τὰ φυσικὰ τὸ ὅσον ἡμῖν ἀποχρώντως ἔχειν δοκεῖ στοχαζομένοις τῆς συμμετρίας τοῦ συγγράμματος.
ἃ δέ τινες ἐξ αὐτῶν διηνέχθησαν, ἔστι τάδε.
[160] Questa è la dottrina fisica degli Stoici negli elementi che io ritenni generali e sufficienti, sollecito di conservare alla mia opera un ragionevole equilibrio compositivo.
Singoli punti di dissenso saranno da me accennati nelle pagine seguenti.

Κεφ. β'.
ΑΡΙΣΤΩΝ

Ἀρίστων ὁ Χῖος ὁ Φάλανθος ἐπικαλούμενος Σειρήν. τέλος ἔφησεν εἶναι τὸ ἀδιαφόρως ἔχοντα ζῆν πρὸς τὰ μεταξὺ ἀρετῆς καὶ κακίας μηδ' ἡντινοῦν ἐν αὐτοῖς παραλλαγὴν ἀπολείποντα, ἀλλ' ἐπίσης ἐπὶ πάντων ἔχοντα˙ εἶναι γὰρ ὅμοιον τὸν σοφὸν τῷ ἀγαθῷ ὑποκριτῇ, ὃς ἄν τε Θερσίτου ἄν τε Ἀγαμέμνονος πρόσωπον ἀναλάβῃ, ἑκάτερον ὑποκρίνεται προσηκόντως. τόν τε φυσικὸν τόπον καὶ τὸν λογικὸν ἀνῄρει, λέγων τὸν μὲν εἶναι ὑπὲρ ἡμᾶς, τὸν δ' οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς, μόνον δὲ τὸν ἠθικὸν εἶναι πρὸς ἡμᾶς.

Capitolo II

ARISTONE

Aristone il Calvo nacque a Chio. Fu soprannominato Sirena. Sostenne che il fine è il vivere perfettamente indifferente a tutto ciò che non è né virtù né vizio, non ammettendo alcuna distinzione fra cose indifferenti, ma considerandole tutte uguali. Paragonava il sapiente al bravo attore che dovendo assumere la maschera sia di Tersite che di Agamennone rappresenta i due ruoli con conveniente aderenza. Eliminò la fisica e la logica, sostenendo che la prima è al di sopra di noi, la seconda non ha nulla a che vedere con noi: soltanto l'etica ci riguarda.