[77] (οὐ γὰρ συμφωνοῦσιν πραγματεῖαι καὶ φροντίδες καὶ ὀργαὶ καὶ χάριτες μακαριότητι, ἀλλ' ἐν ἀσθενείᾳ καὶ φόβῳ καὶ προσδεήσει τῶν πλησίον ταῦτα γίνεται), μήτε αὖ πῦρ ἅμα ὄντα συνεστραμμένον τὴν μακαριότητα κεκτημένα κατὰ βούλησιν τὰς κινήσεις ταύτας λαμβάνειν˙

ἀλλὰ πᾶν τὸ σέμνωμα τηρεῖν, κατὰ πάντα ὀνόματα φερόμενα ἐπὶ τὰς τοιαύτας ἐννοίας, ἵνα μηδ' ὑπεναντίαι ἐξ αὐτῶν γένωνται τῷ σεμνώματι δόξαι˙ εἰ δὲ μή, τὸν μέγιστον τάραχον ἐν ταῖς ψυχαῖς αὐτὴ ἡ ὑπεναντιότης παρασκευάσει. ὅθεν δὴ κατὰ τὰς ἐξ ἀρχῆς ἐναπολήψεις τῶν συστροφῶν τούτων ἐν τῇ τοῦ κόσμου γενέσει δεῖ δοξάζειν καὶ τὴν ἀνάγκην ταύτην καὶ περίοδον συντελεῖσθαι.

[77] (perché attività pratiche e cure e scoppi d'ira e attestazioni di favore non s'accordano con la beatitudine, ma sono segno della debolezza e della paura e del bisogno d'assistenza da parte dei vicini). Né bisogna credere che masse di fuoco conglobato posseggano la beatitudine e al tempo stesso assumano tali movimenti a volontà. Ma in tutti i termini che si riferiscono 67* a tali nozioni dobbiamo conservare intatta la gravità maestosa del significato, perché non ne risultino opinioni in contrasto con tale gravità. Altrimenti questo contrasto produrrà il più grave turbamento nelle nostre anime. Bisogna perciò ammettere che la necessità e la periodicità dei moti celesti si compiano secondo l'intercezione originaria di questi agglomeramenti di atomi nella nascita del mondo.