[12] Περὶ τοῦ παιδίου α´,
Περὶ ἐγκρατείας α´,
Περὶ τοῦ ὠφελίμου α´,
Περὶ τοῦ ἐλευθέρου α´,
Περὶ θανάτου α´,
Περὶ ἑκουσίου α´,
Περὶ φιλίας α´ β´,
Περὶ ἐπιεικείας α´,
Περὶ τοῦ ἐναντίου α´ β´,
Περὶ εὐδαιμονίας α´ β´,
Περὶ τοῦ γράφειν α´,
Περὶ μνήμης α´,
Περὶ τοῦ ψεύδους α´,
Καλλικλῆς α´,
Περὶ φρονήσεως α´ β´,
Οἰκονομικὸς α´,
Περὶ σωφροσύνης α´,
Περὶ δυνάμεως νόμου α´,
Περὶ πολιτείας α´,
Περὶ ὁσιότητος α´,
Ὅτι παραδοτὴ ἡ ἀρετὴ α´,
Περὶ τοῦ ὄντος α´,
Περὶ εἱμαρμένης α´,
Περὶ παθῶν α´,
Περὶ βίων α´,
Περὶ ὁμονοίας α´,
Περὶ μαθητῶν α´ β´,
Περὶ δικαιοσύνης α´,
Περὶ ἀρετῆς α´ β´,
Περὶ εἰδῶν α´,
Περὶ ἡδονῆς α´ β´,
Περὶ βίου α´,
Περὶ ἀνδρείας α´,
Περὶ τοῦ ἑνὸς α´,
Περὶ ἰδεῶν α´,
[12] Del fanciullo (?), in un libro;
Della temperanza, in un libro;
Dell'utile, in un libro;
Della libertà, in un libro;
Della morte, in un libro;
Del volontario, in un libro;
Dell'amicizia, in due libri;
Dell'equità, in un libro;
Del contrario, in due libri;
Della felicità, in due libri;
Della scrittura, in un libro;
Della memoria, in un libro;
Della menzogna, in un libro;
Callicle, in un libro;
Della prudenza, in due libri;

Economico, in un libro;
Della moderazione, in un libro;
La potenza della legge, in un libro;
Dello Stato, in un libro;
Della santità, in un libro;
La virtù si può insegnare, in un libro;
Dell'ente, in un libro;
Del fato, in un libro;
Delle passioni, in un libro;
Dei modi di vita, in un libro;
Della concordia, in un libro;

Dei discepoli, in due libri;
Della giustizia, in un libro;
Della virtù, in due libri;
Delle specie, in un libro;
Del piacere, in due libri;
Sulla vita, in un libro;
Sul coraggio, in un libro;
Sull'uno, in un libro;
Sulle idee, in un libro;