[68] Ταῦτα οὖν πάντα τὰ διαλογίσματα τὰ περὶ ψυχῆς ἀνάγων τις ἐπὶ τὰ πάθη καὶ τὰς αἰσθήσεις, μνημονεύων τῶν ἐν ἀρχῇ ῥηθέντων, ἱκανῶς κατόψεται τοῖς τύποις ἐμπεριειλημμένα εἰς τὸ κατὰ μέρος ἀπὸ τούτων ἐξακριβοῦσθαι βεβαίως.


Ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ σχήματα καὶ τὰ χρώματα καὶ τὰ μεγέθη καὶ τὰ βάρη καὶ ὅσα ἄλλα κατηγορεῖται σώματος ὡσανεὶ συμβεβηκότα ἢ πᾶσιν ἢ τοῖς ὁρατοῖς καὶ κατὰ τὴν αἴσθησιν αὐτὴν γνωστά, οὔθ' ὡς καθ' ἑαυτάς εἰσι φύσεις δοξαστέον - οὐ γὰρ δυνατὸν ἐπινοῆσαι τοῦτο - οὔτε ὅλως ὡς οὐκ εἰσίν, οὔθ' ὡς ἕτερ' ἄττα προσυπάρχοντα τούτῳ ἀσώματα,

[68] Se noi riferiamo tutti questi ragionamenti relativi all'anima alle affezioni o sentimenti e alle sensazioni e ci ricordiamo di quanto è stato detto all'inizio, dovremo riconoscere che essi contengono nelle linee essenziali la dottrina che ci consente di determinare con esattezza e sicurezza anche i particolari.
Tuttavia non bisogna credere che le forme e i colori e le grandezze e i pesi e tutte le altre qualità che sono predicati di un corpo in quanto proprietà costanti o di tutti i corpi o dei corpi visibili, e sono conoscibili dalla sensazione di queste stesse qualità, siano nature per se stesse esistenti - perché questo è inconcepibile - né del tutto inesistenti né come altri incorporei aderenti ad esso corporeo