[11] τὸν κόσμον γενητὸν καὶ φθαρτὸν καὶ σφαιροειδῆ˙ τοὺς ἀστέρας πῦρ εἶναι, καὶ τῇ τούτων κράσει τὰ ἐπὶ γῆς γίνεσθαι˙ σελήνην ἐκλείπειν εἰς τὸ σκίασμα τῆς γῆς ἐμπίπτουσαν˙ τὴν ψυχὴν καὶ ἐπιδιαμένειν καὶ μετεμβαίνειν ˙ ὑετοὺς κατὰ ἀέρος τροπὴν ἀποτελεῖσθαι˙ τά τε ἄλλα φυσιολογεῖν, ὡς Ἑκαταῖός τε καὶ Ἀρισταγόρας (FGrH 608 F 5) ἱστοροῦσιν. ἔθεσαν δὲ καὶ νόμους ὑπὲρ δικαιοσύνης, οὓς εἰς Ἑρμῆν ἀνήνεγκαν˙ καὶ τὰ εὔχρηστα τῶν ζῴων θεοὺς ἐδόξαζον. λέγουσι δὲ καὶ ὡς αὐτοὶ γεωμετρίαν τε καὶ ἀστρολογίαν καὶ ἀριθμητικὴν ἀνεῦρον. καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς εὑρέσεως ὧδε ἔχει. [11] τὸν κόσμον γενητὸν καὶ φθαρτὸν καὶ σφαιροειδῆ˙ τοὺς ἀστέρας πῦρ εἶναι, καὶ τῇ τούτων κράσει τὰ ἐπὶ γῆς γίνεσθαι˙ σελήνην ἐκλείπειν εἰς τὸ σκίασμα τῆς γῆς ἐμπίπτουσαν˙ τὴν ψυχὴν καὶ ἐπιδιαμένειν καὶ μετεμβαίνειν ˙ ὑετοὺς κατὰ ἀέρος τροπὴν ἀποτελεῖσθαι˙ τά τε ἄλλα φυσιολογεῖν, ὡς Ἑκαταῖός τε καὶ Ἀρισταγόρας ἱστοροῦσιν. ἔθεσαν δὲ καὶ νόμους ὑπὲρ δικαιοσύνης, οὓς εἰς Ἑρμῆν ἀνήνεγκαν˙ καὶ τὰ εὔχρηστα τῶν ζῴων θεοὺς ἐδόξασαν. λέγουσι δὲ καὶ ὡς αὐτοὶ γεωμετρίαν τε καὶ ἀστρολογίαν καὶ ἀριθμητικὴν ἀνεῦρον. καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς εὑρέσεως ὧδε ἔχει. [11] Τὸν κόσμον γενητὸν καὶ φθαρτὸν καὶ σφαιροειδῆ˙ τοὺς ἀστέρας [115] πῦρ εἶναι, καὶ τῇ τούτων κράσει τὰ ἐπὶ γῆς γίνεσθαι˙ σελήνην ἐκλείπειν εἰς τὸ σκίασμα τῆς γῆς ἐμπίπτουσαν. Τὴν ψυχὴν καὶ ἐπιδιαμένειν καὶ μεταβαίνειν˙ Ὑετοὺς κατὰ ἀέρος τροπὴν ἀποτελεῖσθαι˙ τά τε ἄλλα φυσιολογεῖν, ὡς Ἑκαταῖός τε καὶ Ἀρισταγόρας ἱστοροῦσιν. [1110] Ἔθεσαν δὲ καὶ νόμους ὑπὲρ δικαιοσύνης, οὓς εἰς Ἑρμῆν ἀνήνεγκαν˙ καὶ τὰ εὔχρηστα τῶν ζῴων θεοὺς ἐδόξασαν. Λέγουσι δὲ καὶ ὡς αὐτοὶ γεωμετρίαν τε καὶ ἀστρολογίαν καὶ ἀριθμητικὴν ἀνεῦρον. Καὶ τὰ μὲν περὶ τῆς εὑρέσεως ὧδε ἔχει.