[117] Καὶ Λακεδαιμονίοις εἰπεῖν μήτε χρυσὸν τιμᾶν μήτε ἄργυρον, ὥς φησι Θεόπομπος ἐν Θαυμασίοις (FGrH 115 F 71)˙ προστάξαι δὲ αὐτῷ ὄναρ τοῦτο τὸν Ἡρακλέα, ὃν καὶ τῆς αὐτῆς νυκτὸς τοῖς βασιλεῦσι κελεῦσαι Φερεκύδῃ πείθεσθαι. ἔνιοι δὲ Πυθαγόρᾳ περιάπτουσι ταῦτα. Φησὶ δ' Ἕρμιππος (FHG III. 40) πολέμου συνεστῶτος Ἐφεσίοις καὶ Μάγνησι βουλόμενον τοὺς Ἐφεσίους νικῆσαι πυθέσθαι τινὸς παριόντος πόθεν εἴη, τοῦ δ' εἰπόντος "ἐξ Ἐφέσου," "ἕλκυσόν με τοίνυν," ἔφη, "τῶν σκελῶν καὶ θὲς εἰς τὴν τῶν Μαγνήτων χώραν, καὶ ἀπάγγειλόν σου τοῖς πολίταις μετὰ τὸ νικῆσαι αὐτόθι με θάψαι˙ ἐπεσκηφέναι τε ταῦτα Φερεκύδην." [117] Agli Spartani disse di non onorare né l'oro né l'argento, come attesta Teopompo 306* nei Mirabili, il quale dice pure che Eracle apparsogli in sogno gli ordinò ciò e che nella stessa notte apparve ai re ed ordinò loro di obbedire a Ferecide. Alcuni attribuiscono questi fatti a Pitagora. Ermippo 307* narra che scoppiata la guerra tra Efesii e Magnesii egli, volendo che gli Efesii vincessero, chiese ad un passante donde fosse ed appreso che era di Efeso, disse: «Trascinami per le gambe e ponimi nella terra dei Magnesii ed annunzia ai tuoi cittadini che dopo la vittoria ivi mi seppelliscano: così ha ordinato Ferecide».