[117] Κράτητος γοῦν αὐτὸν ἐρωτήσαντος εἰ οἱ θεοὶ χαίρουσι ταῖς προσκυνήσεσι καὶ εὐχαῖς, φασὶν εἰπεῖν, "περὶ τούτων μὴ ἐρώτα, ἀνόητε, ἐν ὁδῷ, ἀλλὰ μόνον." τὸ δ' αὐτὸ καὶ Βίωνα ἐρωτηθέντα εἰ θεοί εἰσιν εἰπεῖν˙


οὐκ ἀπ' ἐμοῦ σκεδάσεις ὄχλον, ταλαπείριε πρέσβυ;

Ἦν δ' οὖν ὁ Στίλπων καὶ ἀφελὴς καὶ ἀνεπίπλαστος πρός τε τὸν ἰδιώτην εὔθετος. Κράτητος γοῦν ποτε τοῦ κυνικοῦ πρὸς μὲν τὸ ἐρωτηθὲν οὐκ ἀποκριναμένου, ἀποπαρδόντος δέ, "ᾔδειν," ἔφη, "ὡς πάντα μᾶλλον φθέγξῃ ἢ ἃ δεῖ."

[117] Si narra che quando Cratete gli chiese se gli dèi godano delle riverenze e delle preghiere, abbia risposto: «Non farmi, o sciocco, questa domanda nella via, ma quando sei solo». Questa si dice che sia stata anche la risposta di Bione, quando gli fu chiesto se gli dèi esistono:

Non allontanerai da me la folla, o disgraziato vecchio?

Stilpone era un carattere semplice, senza affettazione e si adattava facilmente al profano. Una volta il cinico Cratete non rispose ad una domanda, ma spetezzò; il commento di Stilpone fu questo: «Sapevo che tutto avresti profferito eccetto quel che avresti dovuto».