[116] Εὐφράνορος δὲ διήκουσεν Εὔβουλος Ἀλεξανδρεύς, οὗ Πτολεμαῖος, οὗ Σαρπηδὼν καὶ Ἡρακλείδης, Ἡρακλείδου δ' Αἰνεσίδημος Κνώσιος, ὃς καὶ Πυρρωνείων λόγων ὀκτὼ συνέγραψε βιβλία˙ οὗ Ζεύξιππος ὁ πολίτης, οὗ Ζεῦξις ὁ Γωνιόπους, οὗ Ἀντίοχος Λαοδικευς ἀπὸ Λύκου˙ τούτου δὲ Μηνόδοτος ὁ Νικομηδεύς, ἰατρὸς ἐμπειρικός, καὶ Θειωδᾶς Λαοδικεύς˙

Μηνοδότου δὲ Ἡρόδοτος Ἀριέως Ταρσεύς˙ Ἡροδότου δὲ διήκουσε Σέξτος ὁ ἐμπειρικός, οὗ καὶ τὰ δέκα τῶν Σκεπτικῶν καὶ ἄλλα κάλλιστα˙ Σέξτου δὲ διήκουσε Σατορνῖνος ὁ Κυθηνᾶς, ἐμπειρικὸς καὶ αὐτός.

[116] Eufranore ebbe come alunno Eubulo di Alessandria, di cui fu alunno Tolemeo, di cui a loro volta furono alunni Sarpedonte ed Eraclide. Di Eraclide fu alunno Enesidemo di Cnosso, autore di otto libri di Ragioni pirroniane. Di Enesidemo fu alunno Zeussippo suo concittadino, e di Zeussippo fu alunno Zeussi soprannominato Goniopo (dai piedi storti), il quale fu maestro di Antioco di Laodicea sul Lico. Di questo Antioco furono discepoli Menodoto di Nicomedia, medico empirico, e Teioda di Laodicea. Di Menodoto fu alunno Erodoto di Tarso, figlio di Arieo. 284* Di Erodoto fu alunno Sesto Empirico, autore di un'opera in dieci libri sullo scetticismo e di altri eccellenti scritti. Di Sesto fu alunno Saturnino chiamato Citena, 285* egli pure empirico.