[116] Καὶ αὐτῷ διαλεχθεὶς περὶ ἀνθρώπων εὐεργεσίας οὕτως εἷλεν ὥστε προσέχειν αὐτῷ.


τοῦτόν φασιν περὶ τῆς Ἀθηνᾶς τῆς τοῦ Φειδίου τοιοῦτόν τινα λόγον ἐρωτῆσαι˙ "ἆρά γε ἡ τοῦ Διὸς Ἀθηνᾶ θεός ἐστι;" φήσαντος δέ, "ναί," "αὕτη δέ γε," εἶπεν, "οὐκ ἔστι Διός, ἀλλὰ Φειδίου˙" συγχωρουμένου δέ, "οὐκ ἄρα," εἶπε, "θεός ἐστιν." ἐν ᾧ καὶ εἰς Ἄρειον πάγον προσκληθέντα μὴ ἀρνήσασθαι, φάσκειν δ' ὀρθῶς διειλέχθαι˙ μὴ γὰρ εἶναι αὐτὴν θεόν, ἀλλὰ θεάν˙ θεοὺς δὲ εἶναι τοὺς ἄρρενας. καὶ μέντοι τοὺς Ἀρεοπαγίτας εὐθέως αὐτὸν κελεῦσαι τῆς πόλεως ἐξελθεῖν. ὅτε καὶ Θεόδωρον τὸν ἐπίκλην θεὸν ἐπισκώπτοντα εἰπεῖν, "πόθεν δὲ τοῦτ' ᾔδει Στίλπων; ἢ ἀνασύρας αὐτῆς τὸν κῆπον ἐθεάσατο;" ἦν δ' ἀληθῶς οὗτος μὲν θρασύτατος˙ Στίλπων δὲ κομψότατος.

[116] Conversando col re sul dovere di beneficare gli uomini, lo conquistò a tal punto che egli ne tenne gran conto.
Si racconta che intorno all'Atena di Fidia egli abbia svolto press'a poco questa argomentazione: «È Atena figlia di Zeus una divinità?» Rispondendo l'altro affermativamente, soggiunse: «Ma questa non è di Zeus, ma di Fidia». E perché l'altro assentiva, concluse: «Dunque non è divinità». Per questo fu accusato dinanzi all'Areopago: quivi egli non negò, ma sostenne la correttezza del suo ragionamento, perché Atena non è una divinità, ma una dea, e gli dèi sono soltanto maschi. In ogni modo l'Areopago gli ordinò sùbito di lasciare la città. Si racconta anche che in quella occasione Teodoro che aveva il soprannome di 'dio' lo abbia burlato: «Ma Stilpone come lo sapeva? Forse sollevò le vesti e vide il sesso?» Questo Teodoro era veramente molto impudente, Stilpone molto arguto.