[11] οἷς διελέγετο, τύχῃ ἀγαθῇ δεδόχθαι τῷ δήμῳ, ἐπαινέσαι μὲν Ζήνωνα Μνασέου Κιτιέα καὶ στεφανῶσαι χρυσῷ στεφάνῳ κατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ σωφροσύνης, οἰκοδομῆσαι δὲ αὐτῷ καὶ τάφον ἐπὶ τοῦ Κεραμεικοῦ δημοσίᾳ˙ τῆς δὲ ποιήσεως τοῦ στεφάνου καὶ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ τάφου χειροτονῆσαι τὸν δῆμον ἤδη τοὺς ἐπιμελησομένους πέντε ἄνδρας ἐξ Ἀθηναίων.

ἐγγράψαι δὲ 〈τόδε〉 τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τοῦ δήμου ἐν στήλαις δύο καὶ ἐξεῖναι αὐτῶν θεῖναι τὴν μὲν ἐν Ἀκαδημείᾳ, τὴν δὲ ἐν Λυκείῳ. τὸ δὲ ἀνάλωμα τὸ εἰς τὰς στήλας γινόμενον μερίσαι τὸν ἐπὶ τῆς διοικήσεως ὅπως ἅπαντες ἴδωσιν ὅτι ὁ δῆμος ὁ τῶν Ἀθηναίων τοὺς ἀγαθοὺς καὶ ζῶντας τιμᾷ καὶ τελευτήσαντας.

[11] modello di coerenza con la dottrina da lui professata, il popolo sovrano ha decretato - con buona fortuna - di tributare lode a Zenone di Cizio, figlio di Mnasea, di incoronarlo con una corona d'oro, secondo la legge, per la sua virtù e la sua moderazione, e di costruirgli anche un sepolcro nel Ceramico a spese pubbliche. Il popolo elegga sùbito cinque uomini fra tutti gli Ateniesi che si assumano il compito di commissionare la corona e di far costruire il sepolcro: il segretario dell'assemblea incida questo decreto su due colonne di pietra e sia autorizzato a porre l'una nell'Academia, l'altra nel Liceo. La spesa per le colonne sia assunta dal magistrato che presiede all'amministrazione, perché tutti sappiano che il popolo ateniese onora i buoni in vita e in morte.