[115] ἐρωτηθεὶς δέ ποτε ὑπὸ τοῦ Ἀρκεσιλάου διὰ τί παρείη ἐκ Θηβῶν, ἔφη, "ἵν' ὑμᾶς ἀναπεπταμένους ὁρῶν γελῶ."
ὅμως δὲ καθαπτόμενος τοῦ Ἀρκεσιλάου ἐν τοῖς Σίλλοις ἐπῄνεκεν αὐτὸν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Ἀρκεσιλάου περιδείπνῳ.
Τούτου διάδοχος, ὡς μὲν Μηνόδοτός φησι
(FGrH 541 F 4), γέγονεν οὐδείς, ἀλλὰ διέλιπεν ἡ ἀγωγὴ ἕως αὐτὴν Πτολεμαῖος ὁ Κυρηναῖος ἀνεκτήσατο. ὡς δ' Ἱππόβοτός φησι καὶ Σωτίων, διήκουσαν αὐτοῦ Διοσκουρίδης Κύπριος καὶ Νικόλοχος Ῥόδιος καὶ Εὐφράνωρ Σελευκεὺς Πραΰλους τ' ἀπὸ Τρωάδος, ὃς οὕτω καρτερικὸς ἐγένετο, καθά φησι Φύλαρχος (FGrH 81 F 67) ἱστορῶν, ὥστ' ἀδίκως ὑπομεῖναι ὡς ἐπὶ προδοσίᾳ κολασθῆναι, μηδὲ λόγου τοὺς πολίτας καταξιώσας.
[115] Interrogato una volta da Arcesilao perché mai da Tebe fosse venuto ad Atene, rispose: «Per ridere vedendovi distesi all'aria aperta». 281*
Pur attaccando Arcesilao nei Silli, lo lodò tuttavia nell'opera intitolata Banchetto funebre di Arcesilao.

Come attesta Menodoto, 282* non ebbe alcun successore, ma la scuola si interruppe fino a quando Tolemeo di Cirene la ristabilì. Ma, come riferiscono Ippoboto e Sozione, furono suoi alunni Dioscuride di Cipro, Nicoloco di Rodi, Eufranore di Seleucia, Prailo della Troade, il quale, come narra lo storico Filarco, 283* era così risolutamente coraggioso che, accusato ingiustamente di tradimento, affrontò il castigo senza degnare i concittadini neppure di una sola parola.