[115] Ὡς δὲ λέγεταί τινα ἐπὶ τοῦ σώματος ἀρρωστήματα, οἷον ποδάγρα καὶ ἀρθρίτιδες, οὕτω κἀπὶ τῆς ψυχῆς φιλοδοξία καὶ φιληδονία καὶ τὰ παραπλήσια. τὸ γὰρ ἀρρώστημά ἐστι νόσημα μετ' ἀσθενείας, τὸ δὲ νόσημα οἴησις σφόδρα δοκοῦντος αἱρετοῦ.
καὶ ὡς ἐπὶ τοῦ σώματος εὐεμπτωσίαι τινὲς λέγονται, οἷον κατάρρους καὶ διάρροια, οὕτω κἀπὶ τῆς ψυχῆς εἰσιν εὐκαταφορίαι, οἷον φθονερία, ἐλεημοσύνη, ἔριδες καὶ τὰ παραπλήσια.
[115] Come si parla di alcune infermità del corpo, come la gotta e l'artritismo, così pure ci sono infermità dell'anima, come l'amore della gloria e la ricerca del piacere, e simili. L'infermità è una malattia legata con la debolezza, la malattia è l'immaginare che una cosa sia fortemente desiderabile, mentre in realtà tale non è.
E come si parla di indisposizioni in cui cade facilmente il corpo, come il catarro e la diarrea, così anche l'anima è facilmente corriva all'invidia, alla misericordia, alle contese e simili.