[11] Εἰπόντος δὲ Διονυσίου πρὸς Πλάτωνα ὡς ἀφαιρήσει τις αὐτοῦ τὸν τράχηλον, παρὼν οὗτος καὶ δείξας τὸν ἴδιον, "οὐκ ἄν γε," ἔφη, "τὶς πρότερον τούτου." φασὶ καὶ Ἀντιπάτρου ποτὲ ἐλθόντος εἰς Ἀθήνας καὶ ἀσπασαμένου αὐτόν, μὴ πρότερον ἀντιπροσαγορεῦσαι πρὶν ἢ τὸν λόγον ὃν ἔλεγε διαπεράνασθαι. ἀτυφότατος δὲ ὢν πολλάκις τῆς ἡμέρας ἑαυτῷ ἐμελέτα, καὶ ὥραν μίαν, φασίν, ἀπένεμε σιωπῇ.
Καὶ πλεῖστα ὅσα καταλέλοιπε συγγράμματα καὶ ἔπη καὶ παραινέσεις, ἅ ἐστι ταῦτα˙

Περὶ φύσεως α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Περὶ σοφίας ς´,
Περὶ πλούτου α´,
Ἀρκὰς α´,
Περὶ τοῦ ἀορίστου α´,

[11] Dionisio disse una volta a Platone che gli avrebbe tagliato la testa; Senocrate che era presente «Nessuno colpirà la testa di Platone prima della mia» disse, indicando la sua testa. Si racconta anche che quando Antipatro venne ad Atene e gli rivolse il saluto, non glielo ricambiò prima di aver finito ciò che stava dicendo. Era assolutamente immune da orgoglio, spesso durante la giornata si raccoglieva in meditazione e, come si dice, dedicava un'ora al silenzio.
Ha lasciato moltissime opere in prosa e in poesia, ed esortazioni. Sono le seguenti:

Della natura, in sei libri;
Della sapienza, in sei libri;
Della ricchezza, in un libro;
L'Arcade, in un libro;
L'indeterminato, in un libro;