[111] Ἀθηναῖοι δὲ τάλαντον ἐψηφίσαντο δοῦναι αὐτῷ καὶ ναῦν τὴν ἐς Κρήτην ἀπάξουσαν αὐτόν. ὁ δὲ τὸ μὲν ἀργύριον οὐ προσήκατο˙ φιλίαν δὲ καὶ συμμαχίαν ἐποιήσατο Κνωσίων καὶ Ἀθηναίων. Καὶ ἐπανελθὼν ἐπ' οἴκου μετ' οὐ πολὺ μετήλλαξεν, ὥς φησι Φλέγων ἐν τῷ Περὶ μακροβίων (FGrH 257 F 38), βιοὺς ἔτη ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν˙ ὡς δὲ Κρῆτες λέγουσιν, ἑνὸς δέοντα τριακόσια˙ ὡς δὲ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος ἀκηκοέναι φησί (DK 21 B 20), τέτταρα πρὸς τοῖς πεντήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐποίησε δὲ Κουρήτων καὶ Κορυβάντων γένεσιν καὶ θεογονίαν, ἔπη πεντακισχίλια, Ἀργοῦς ναυπηγίαν τε καὶ Ἰάσονος εἰς Κόλχους ἀπόπλουν ἔπη ἑξακισχίλια πεντακόσια. [111] Gli Ateniesi decretarono di dargli un talento ed una nave che lo riportasse a Creta. Egli rifiutò il danaro e fu l'autore dell'amicizia e dell'alleanza di Cnosso e di Atene. Tornato in patria, dopo non molto morì, come dice Flegonte 293* nel libro Dei longevi, all'età di centocinquantasette anni; come dicono i Cretesi, all'età di duecentonovantanove; come dice di avere udito Senofane di Colofone, 294* all'età di centocinquantaquattro. Compose una Nascita dei Cureti e dei Coribanti e una Teogonia, in cinquemila versi. Cantò in seimilacinquecento versi la costruzione della nave Argo ed il viaggio di Giasone fra i Colchi.