[108] Διαλόγους δὲ συνέγραψεν ἕξ˙ Λαμπρίαν, Αἰσχίνην, Φοίνικα, Κρίτωνα, Ἀλκιβιάδην, Ἐρωτικόν. τῆς δ' Εὐκλείδου διαδοχῆς ἐστι καὶ Εὐβουλίδης ὁ Μιλήσιος, ὃς καὶ πολλοὺς ἐν διαλεκτικῇ λόγους ἠρώτησε, τόν τε ψευδόμενον καὶ τὸν διαλανθάνοντα καὶ Ἠλέκτραν καὶ ἐγκεκαλυμμένον καὶ σωρίτην καὶ κερατίνην καὶ φαλακρόν.
περὶ τούτου φησί τις τῶν κωμικῶν
(Meineke IV, pp. 618 sq.= 294 K.)˙

οὑριστικὸς δ' Εὐβουλίδης κερατίνας ἐρωτῶν
καὶ ψευδαλαζόσιν λόγοις τοὺς ῥήτορας κυλίων
ἀπῆλθ' ἔχων Δημοσθένους τὴν ῥωποπερπερήθραν.

ἐῴκει γὰρ αὐτοῦ καὶ Δημοσθένης ἀκηκοέναι καὶ ῥωβικώτερος ὢν παύσασθαι.

[108] Scrisse sei dialoghi: Lampria, Eschine, Fenice, Critone, Alcibiade, Sull'amore. Dalla scuola di Euclide discende anche Eubulide di Mileto, il quale svolse in forma di domanda molti argomenti dialettici, Il mentitore, Colui che cerca di sfuggire, Elettra, L'argomento velato, Il sorite, L'argomento cornuto, L'argomento calvo.
Uno dei poeti comici così dice di lui: 282*

Eubulide l'Eristico, che poneva sofismi cornuti e confondeva gli oratori con argomenti falsi e pomposi, se ne andò col volgare e inutile cicaleccio di Demostene.

Pare che Demostene sia stato un suo uditore e che per opera sua abbia smesso di pronunziare male la lettera r.