[11] Εἰπόντος δὲ Διονυσίου πρὸς Πλάτωνα ὡς ἀφαιρήσειτις αὐτοῦ τὸν τράχηλον, παρὼν οὗτος καὶ δείξας τὸν ἴδιον, "οὐκ ἄν γε," ἔφη, "τὶς πρότερον τούτου." φασὶ καὶ Ἀντιπάτρου ποτὲ ἐλθόντος εἰς Ἀθήνας καὶ ἀσπασαμένου αὐτόν, μὴ πρότερον ἀντιπροσαγορεῦσαι πρὶν ἢ τὸν λόγον ὃν ἔλεγε διαπεράνασθαι. ἀτυφότατος δὲ ὢν πολλάκις τῆς ἡμέρας ἑαυτῷ ἐμελέτα, καὶ ὥραν μίαν, φασίν, ἀπένεμε σιωπῇ.
Καὶ πλεῖστα ὅσα καταλέλοιπε συγγράμματα καὶ ἔπη καὶ παραινέσεις, ἅ ἐστι ταῦτα˙

Περὶ φύσεως α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Περὶ σοφίας ς´,
Περὶ πλούτου α´,
Ἀρκὰς α´,
Περὶ τοῦ ἀορίστου α´,

[11] Εἰπόντος δὲ Διονυσίου πρὸς Πλάτωνα ὡς ἀφαιρήσεται αὐτοῦ τὸν τράχηλον, παρὼν οὗτος καὶ δείξας τὸν ἴδιον, "οὐκ ἄν γε," ἔφη, "τὶς πρότερον τούτου." φασὶ καὶ Ἀντιπάτρου ποτὲ ἐλθόντος εἰς Ἀθήνας καὶ ἀσπασαμένου αὐτόν, μὴ πρότερον ἀντιπροσαγορεῦσαι πρὶν ἢ τὸν λόγον ὃν ἔλεγε διαπεράνασθαι. ἀτυφότατος δὲ ὢν πολλάκις τῆς ἡμέρας ἑαυτῷ ἐμελέτα, καὶ ὥραν μίαν, φασίν, ἀπένεμε σιωπῇ.
Καὶ πλεῖστα ὅσα καταλέλοιπε συγγράμματα καὶ ἔπη καὶ παραινέσεις, ἅ ἐστι ταῦτα˙

Περὶ φύσεως α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´.
Περὶ σοφίας ς´.
Περὶ πλούτου α´.
Ἀρκὰς α´.
Περὶ τοῦ ἀορίστου α´.

[11] Εἰπόντος δὲ Διονυσίου πρὸς Πλάτωνα ὡς ἀφαιρήσει τις αὐτοῦ τὸν τράχηλον, παρὼν οὗτος καὶ δείξας τὸν ἴδιον, "Οὐκ ἄν γε," ἔφη, "τὶς πρότερον τούτου." Φασὶ καὶ Ἀντιπάτρου ποτὲ ἐλθόντος εἰς Ἀθήνας καὶ ἀσπασαμένου [26315] αὐτόν, μὴ πρότερον ἀντιπροσαγορεῦσαι πρὶν ἢ τὸν λόγον ὃν ἔλεγε διαπεράνασθαι. Ἀτυφότατος δὲ ὢν πολλάκις τῆς ἡμέρας ἐμελέτα ἑαυτῷ, καὶ ὥραν μίαν, φασίν, ἀπένεμε σιωπῇ.
Καὶ πλεῖστα ὅσα καταλέλοιπε συγγράμματα καὶ ἔπη
[26320] καὶ παραινέσεις, ἅ ἐστι ταῦτα˙

[2641] Περὶ φύσεως α´ β´ γ´ δ´ ε´ ς´,
Περὶ σοφίας ς´,
Περὶ πλούτου α´,
Ἀρκὰς α´,
[2645] Περὶ τοῦ ἀορίστου α´,
Περὶ τοῦ παιδίου α´,