[107] Ἡ φωνὴ διαιρεῖται εἰς δύο˙ ἓν μὲν αὐτῆς ἐστιν ἔμψυχον, ἓν δὲ ἄψυχον. ἔμψυχον μὲν ἡ τῶν ζῴων φωνή, ἄψυχον δὲ φθόγγοι καὶ ἦχοι. τῆς τοῦ ἐμψύχου φωνῆς ἡ μέν ἐστιν ἐγγράμματος, ἡ δὲ ἀγράμματος. ἐγγράμματος μὲν ἡ τῶν ἀνθρώπων, ἀγράμματος δὲ ἡ τῶν ζῴων. τῆς ἄρα φωνῆς ἡ μὲν ἔμψυχος, ἡ δὲ ἄψυχος.

Τῶν ὄντων ἐστὶ τὰ μὲν μεριστά, τὰ δὲ ἀμέριστα. τούτων δὲ τῶν μεριστῶν τὰ μὲν ὁμοιομερῆ, τὰ δὲ ἀνομοιομερῆ. ἀμερῆ μὲν οὖν ἐστιν ὅσα μὴ ἔχει διαίρεσιν μηδὲ ἔκ τινος σύγκειται, οἷον ἥ τε μονὰς καὶ ἡ στιγμὴ καὶ ὁ φθόγγος˙ μεριστὰ δὲ ὅσα μηδὲ ἔκ τινος σύγκειται, οἷον αἵ τε συλλαβαὶ καὶ συμφωνίαι καὶ ζῷα καὶ ὕδωρ καὶ χρυσός.

[107] La voce si distingue a seconda che sia animata o inanimata. Animata è la voce degli esseri animati, inanimati sono i suoni e i rumori. Della voce animata l'una è articolata, l'altra è inarticolata. Quella degli uomini è voce articolata, quella degli animali è inarticolata. La voce dunque è o animata o inanimata.
Delle cose che sono, alcune sono divisibili, altre indivisibili. Delle divisibili alcune sono divisibili in parti simili, altre in parti dissimili. Sono indivisibili quante cose non ammettono divisione né scomposizione perché sono semplici, 217* come l'unità, il punto, il suono, divisibili sono le cose composte, come le sillabe e le consonanze musicali e gli animali e l'acqua e l'oro.