[107] Ἔτι τῶν προηγμένων τὰ μὲν δι' αὑτὰ προῆκται, τὰ δὲ δι' ἕτερα, τὰ δὲ καὶ δι' αὑτὰ καὶ δι' ἕτερα. δι' αὑτὰ μὲν εὐφυΐα, προκοπὴ καὶ τὰ ὅμοια˙ δι' ἕτερα δὲ πλοῦτος, εὐγένεια καὶ τὰ ὅμοια˙ δι' αὑτὰ δὲ καὶ δι' ἕτερα ἰσχύς, εὐαισθησία, ἀρτιότης. δι' αὑτὰ μέν, ὅτι κατὰ φύσιν ἐστί˙ δι' ἕτερα δέ, ὅτι περιποιεῖ χρείας οὐκ ὀλίγας. ὁμοίως δ' ἔχει καὶ τὸ ἀποπροηγμένον κατὰ τὸν ἐναντίον λόγον.Ἔτι δὲ καθῆκόν φασιν εἶναι ὃ πραχθὲν εὔλογόν [τε] ἴσχει ἀπολογισμόν, οἷον τὸ ἀκόλουθον ἐν ζωῇ, ὅπερ καὶ ἐπὶ τὰ φυτὰ καὶ ζῷα διατείνει˙ ὁρᾶσθαι γὰρ κἀπὶ τούτων καθήκοντα.

[107] Inoltre delle cose scelte alcune sono degne di essere scelte per se stesse, altre per cause diverse, altre ancora per se stesse e per cause diverse. Sono scelte per se stesse la dote naturale dell'ingegno, la capacità di progredire e simili; per cause diverse la ricchezza, la nobiltà di nascita e simili; per se stesse e per cause diverse la forza, la viva sensibilità, l'integrità fisica. Sono degne di essere scelte per se stesse perché sono conformi alla natura, per altre cause perché conferiscono non pochi vantaggi. Analogamente le cose degne di essere rigettate sono rigettate per motivi opposti.
Inoltre gli Stoici intendono per 'dovere'
(καθῆκον) l'atto 144* che è possibile giustificare razionalmente, in quanto sia conforme alla natura nella vita, che si estende anche alle piante e agli animali: perché secondo gli Stoici anche in queste si vedono i doveri.