[10] στρουθίου δέ ποτε διωκομένου ὑπὸ ἱέρακος καὶ εἰσπηδήσαντος εἰς τοὺς κόλπους αὐτοῦ, καταψήσας μεθῆκεν, εἰπὼν τὸν ἱκέτην δεῖν μὴ ἐκδιδόναι. σκωπτόμενος ὑπὸ Βίωνος οὐκ ἔφη αὐτῷ ἀποκρινεῖσθαι˙ μηδὲ γὰρ τὴν τραγῳδίαν ὑπὸ τῆς κωμῳδίας σκωπτομένην ἀποκρίσεως ἀξιοῦν.

πρός τε τὸν μήτε μουσικὴν μήτε γεωμετρικὴν μήτε ἀστρονομίαν μεμαθηκότα, βουλόμενον δὲ παρ' αὐτὸν φοιτᾶν, "πορεύου," ἔφη˙ λαβὰς γὰρ οὐκ ἔχεις φιλοσοφίας." οἱ δὲ τοῦτό φασιν εἰπεῖν, "παρ' ἐμοὶ γὰρ πόκος οὐ κνάπτεται."

[10] Una volta un passeretto inseguito da uno sparviero si rifugiò nel suo seno; egli lo accarezzò teneramente e lo lasciò volare dicendo: «Non bisogna consegnare il supplice». 25* Quando era ingiuriato da Bione, diceva che non gli avrebbe risposto, perché la tragedia non degna di una risposta l'insulto della commedia.
Ad un tale che non aveva studiato né musica né geometria né astronomia e che voleva tuttavia frequentare le sue lezioni, disse: «Va' per la tua via: ti mancano le anse della filosofia». Secondo altri, la sua risposta fu questa: «Da me non si carda lana».