[105] Ἀρέσκει δ' αὐτοῖς καὶ λιτῶς βιοῦν, αὐτάρκεσι χρωμένοις σιτίοις καὶ τρίβωσι μόνοις, πλούτου καὶ δόξης καὶ εὐγενείας καταφρονοῦσιν.


ἔνίοτε γοῦν καὶ βοτάναις καὶ παντάπασιν ὕδατι χρῶνται ψυχρῷ σκέπαις τε ταῖς τυχούσαις καὶ πίθοις, καθάπερ Διογένης, ὃς ἔφασκε θεῶν μὲν ἴδιον εἶναι μηδενὸς δεῖσθαι, τῶν δὲ θεοῖς ὁμοίων τὸ ὀλίγων χρῄζειν.

Ἀρέσκει δ' αὐτοῖς καὶ τὴν ἀρετὴν διδακτὴν εἶναι, καθά φησιν Ἀντισθένης ἐν τῷ Ἡρακλεῖ (Mullach 2),  αὶ ἀναπόβλητον ὑπάρχειν˙ ἀξιέραστόν τε τὸν σοφὸν καὶ ἀναμάρτητον καὶ φίλον τῷ ὁμοίῳ, τύχῃ τε μηδὲν ἐπιτρέπειν.
τὰ δὲ μεταξὺ ἀρετῆς καὶ κακίας ἀδιάφορα λέγουσιν ὁμοίως Ἀρίστωνι τῷ Χίῳ.

Καὶ οὗτοι μὲν οἱ κυνικοί˙ μετιτέον δ' ἐπὶ τοὺς στωικούς, ὧν ἦρξε Ζήνων, μαθητὴς γενόμενος Κράτητος.

[105] Sostengono che bisogna vivere semplicemente, mangiando cibi necessari al sostentamento e vestendo solo un mantello, disprezzando la ricchezza, la gloria, la nobiltà.
Talvolta 201* si cibano soltanto di erbaggi e in ogni modo bevono soltanto acqua fresca; basta un alloggio modesto, anche una botte. In una botte viveva Diogene, il quale era solito dire che è proprio degli dèi non aver bisogno di nulla, di chi è simile agli dèi aver bisogno di poco.
Per i Cinici la virtù si può insegnare, come afferma Antistene 202* nell'Eracle, né si può perdere, una volta acquisita: il sapiente è degno di amore, infallibile, amico del suo simile, e nulla affida alla fortuna.
Come Aristone di Chio, i Cinici considerano indifferente tutto ciò che è intermedio tra virtù e vizio.
E questi furono i Cinici. Ora dobbiamo passare agli Stoici, di cui il primo fu Zenone, discepolo di Cratete.