[104] πέμπτος ὁ περὶ τῶν νομοποιῶν πεπραγματευμένος, ἀρξάμενος ἀπὸ Τερπάνδρου˙ ἕκτος στωικός˙ ἕβδομος ὁ τὰ περὶ Ῥωμαίων πεπραγματευμένος˙ ὄγδοος Συρακόσιος, περὶ τακτικῶν γεγραφώς˙ ἔνατος Βυζάντιος, ἀπὸ λόγων πολιτικῶν˙ δέκατος ὁμοίως, οὗ Ἀριστοτέλης μνημονεύει διὰ τῆς ἐπιτομῆς τῶν ῥητόρων (Rose 138)˙ ἑνδέκατος Θηβαῖος ἀνδριαντοποιός˙ δωδέκατος ζωγράφος, οὗ μέμνηται Πολέμων (FHG III. 135)˙ τρισκαιδέκατος ζωγράφος, Ἀθηναῖος, ὑπὲρ οὗ γράφει Μηνόδοτος (FGrH 541 F 3)˙ τεσσαρεσκαιδέκατος Ἐφέσιος, ζωγράφος, οὗ μέμνηται Θεοφάνης ἐν τῷ Περὶ γραφικῆς (FHG III. 316)˙ πεντεκαιδέκατος ποιητὴς ἐπιγραμμάτων˙ ἑκκαιδέκατος γεγραφὼς περὶ ποιητῶν˙ ἑπτακαιδέκατος ἰατρός, Ἀθηναίου μαθητής˙ ὀκτωκαιδέκατος Χῖος, φιλόσοφος στωικός˙ ἐννεακαιδέκατος Μιλήσιος, καὶ αὐτὸς στωικὸς φιλόσοφος˙ εἰκοστὸς ποιητὴς τραγῳδίας. [104] πέμπτος ὁ περὶ τῶν νομοποιῶν πεπραγματευμένος, ἀρξάμενος ἀπὸ Τερπάνδρου˙ ἕκτος στωικός˙ ἕβδομος ὁ τὰ περὶ Ῥωμαίων πεπραγματευμένος˙ ὄγδοος Συρακόσιος, περὶ τακτικῶν γεγραφώς˙ ἔνατος Βυζάντιος, ἀπὸ λόγων πολιτικῶν˙ δέκατος ὁμοίως, οὗ Ἀριστοτέλης μνημονεύει διὰ τῆς ἐπιτομῆς τῶν ῥητόρων˙ ἑνδέκατος Θηβαῖος ἀνδριαντοποιός˙ δωδέκατος ζωγράφος, οὗ μέμνηται Πολέμων˙ τρισκαιδέκατος ζωγράφος, Ἀθηναῖος, ὑπὲρ οὗ γράφει Μηνόδοτος˙ τεσσαρεσκαιδέκατος Ἐφέσιος, ζωγράφος, οὗ μέμνηται Θεοφάνης ἐν τῷ Περὶ γραφικῆς˙ πεντεκαιδέκατος ποιητὴς ἐπιγραμμάτων˙ ἑκκαιδέκατος γεγραφὼς περὶ ποιητῶν˙ ἑπτακαιδέκατος ἰατρός, Ἀθηναίου μαθητής˙ ὀκτωκαιδέκατος Χῖος, φιλόσοφος στωικός˙ ἐννεακαιδέκατος Μιλήσιος, καὶ αὐτὸς στωικὸς φιλόσοφος˙ εἰκοστὸς ποιητὴς τραγῳδίας. [104] πέμπτος ὁ περὶ τῶν νομοποιῶν πεπραγματευμένος, ἀρξάμενος ἀπὸ Τερπάνδρου˙ ἕκτος 〈φιλόσοφος〉 Στωϊκός˙ ἕβδομος ὁ τὰ περὶ Ῥωμαίων πεπραγματευμένος˙ ὄγδοος Συρακόσιος, περὶ τακτικῶν γεγραφώς˙ ἔνατος Βυζάντιος, ἀπὸ λόγων πολιτικῶν˙ δέκατος [16215] ὁμοίως, οὗ Ἀριστοτέλης μνημονεύει διὰ τῆς ἐπιτομῆς τῶν ῥητόρων˙ ἑνδέκατος Θηβαῖος ἀνδριαντοποιός˙ δωδέκατος ζωγράφος, οὗ μέμνηται Πολέμων˙ τρισκαιδέκατος ζωγράφος, Ἀθηναῖος, περὶ οὗ ἐγεγράφει Μηνόδοτος˙ τεσσαρεσκαιδέκατος Ἐφέσιος, ζωγράφος, οὗ μέμνηται Θεοφάνης [16220] ἐν τῷ Περὶ γραφικῆς˙ πεντεκαιδέκατος ποιητὴς ἐπιγραμμάτων˙ ἑκκαιδέκατος γεγραφὼς περὶ ποιητῶν˙ ἑπτακαιδέκατος ἰατρός, Ἀθηναίου μαθητής˙ ὀκτωκαιδέκατος [1631] Χῖος, φιλόσοφος Στωϊκός˙ ἐννεακαιδέκατος Μιλήσιος, καὶ αὐτὸς στωικὸς φιλόσοφος˙ εἰκοστὸς ποιητὴς τραγῳδίας.