[104] πέμπτος ὁ περὶ τῶν νομοποιῶν πεπραγματευμένος, ἀρξάμενος ἀπὸ Τερπάνδρου˙ ἕκτος στωικός˙ ἕβδομος ὁ τὰ περὶ Ῥωμαίων πεπραγματευμένος˙ ὄγδοος Συρακόσιος, περὶ τακτικῶν γεγραφώς˙ ἔνατος Βυζάντιος, ἀπὸ λόγων πολιτικῶν˙ δέκατος ὁμοίως, οὗ Ἀριστοτέλης μνημονεύει διὰ τῆς ἐπιτομῆς τῶν ῥητόρων (Rose 138)˙ ἑνδέκατος Θηβαῖος ἀνδριαντοποιός˙ δωδέκατος ζωγράφος, οὗ μέμνηται Πολέμων (FHG III. 135)˙ τρισκαιδέκατος ζωγράφος, Ἀθηναῖος, ὑπὲρ οὗ γράφει Μηνόδοτος (FGrH 541 F 3)˙ τεσσαρεσκαιδέκατος Ἐφέσιος, ζωγράφος, οὗ μέμνηται Θεοφάνης ἐν τῷ Περὶ γραφικῆς (FHG III. 316)˙ πεντεκαιδέκατος ποιητὴς ἐπιγραμμάτων˙ ἑκκαιδέκατος γεγραφὼς περὶ ποιητῶν˙ ἑπτακαιδέκατος ἰατρός, Ἀθηναίου μαθητής˙ ὀκτωκαιδέκατος Χῖος, φιλόσοφος στωικός˙ ἐννεακαιδέκατος Μιλήσιος, καὶ αὐτὸς στωικὸς φιλόσοφος˙ εἰκοστὸς ποιητὴς τραγῳδίας. [104] V. che si occupò degli autori di melodie, a cominciare da Terpandro; VI. stoico; VII. autore di un'opera sui Romani; VIII. di Siracusa, autore di un'opera sulla tattica militare; IX. di Bisanzio, famoso autore di discorsi politici; X. egualmente famoso, che Aristotele menziona nella sua Epitome degli oratori; 269* XI. di Tebe, scultore; XII. pittore, ricordato da Polemone; 270* XIII. pittore ateniese, su cui scrive Menodoto; XIV. di Efeso, pittore, menzionato da Teofane, 271* nel suo libro sulla pittura; XV. poeta epigrammatico; XVI. scrittore sui poeti; XVII. medico, discepolo di Ateneo; XVIII. di Chio, filosofo stoico; XIX. di Mileto, anch'egli filosofo stoico; XX. poeta tragico. 272*