[104] Διαιρεῖται ἡ ἀνομία εἰς τρία˙ ὧν ἓν μέν ἐστιν, ἐὰν ὦσιν οἱ νόμοι μοχθηροὶ καὶ πρὸς ξένους καὶ πρὸς πολίτας˙ ἕτερον δέ, ἐὰν τοῖς ὑπάρχουσι μὴ πείθωνται˙ ἄλλο δέ, ἐὰν ὅλως μηδεὶς ᾖ νόμος. τῆς ἄρα ἀνομίας ἓν μέν ἐστι τὸ μοχθηροὺς εἶναι τοὺς νόμους˙ ἄλλο δέ, ἐὰν τοῖς οὖσι μὴ πείθωνται˙ τρίτον δέ, ἐὰν μηδεὶς ᾖ νόμος.


Τὰ ἐναντία διαιρεῖται εἰς τρία˙ οἷον ἀγαθὰ κακοῖς ἐναντία φαμὲν εἶναι, ὡς τὴν δικαιοσύνην τῇ ἀδικίᾳ καὶ τὴν φρόνησιν τῇ ἀφροσύνῃ καὶ τὰ τοιαῦτα. κακὰ δὲ κακοῖς ἐναντία ἐστίν, οἷον ἡ ἀσωτία τῇ ἀνελευθερίᾳ καὶ τὸ ἀδίκως στρεβλοῦσθαι τῷ δικαίως στρεβλοῦσθαι˙ καὶ τὰ τοιαῦτα κακὰ κακοῖς ἐναντία ἐστίν. τὸ δὲ βαρὺ τῷ κούφῳ καὶ τὸ ταχὺ τῷ βραδεῖ καὶ τὸ μέλαν τῷ λευκῷ ὡς οὐδέτερα οὐδετέροις ἐναντία ἐστίν.

[104] L'anomia, cioè il disordine politico, si verifica in tre casi egualmente: quando le leggi siano improbe per gli stranieri ed i cittadini; quando i cittadini non obbediscano alle leggi vigenti; quando non vi sia legge alcuna. L'anomia dunque si verifica o quando le leggi siano improbe o quando non si obbedisca a quelle vigenti o quando non vi sia legge alcuna.
I contrari ammettono una triplice distinzione: per esempio, diciamo che i beni sono contrari ai mali, come l'equità all'iniquità, la saggezza alla stoltezza, e simili. I mali sono contrari ai mali, per esempio la dissolutezza all'illiberalità, la pena ingiusta alla pena giusta e simili mali sono contrari ai mali. Ancora il grave è contrario al leggero, il veloce al lento, il nero al bianco, e queste coppie che non sono né buone né cattive sono contrarie tra loro.