[103] Εὐνομία διαιρεῖται εἰς τρία˙ ἓν μέν, ἐὰν ὦσιν οἱ νόμοι σπουδαῖοι, εὐνομίαν φαμὲν εἶναι˙ ἕτερον δέ, ἐὰν τοῖς κειμένοις νόμοις ἐμμένωσιν οἱ πολῖται, καὶ τοῦτό φαμεν εὐνομίαν εἶναι˙ τρίτον δέ, ἐὰν μὴ ὄντων [τῶν] νόμων κατὰ ἔθη καὶ ἐπιτηδεύματα χρηστῶς πολιτεύωνται, καὶ τοῦτο εὐνομίαν προσαγορεύομεν˙ τῆς εὐνομίας ἄρα ἓν μέν ἐστι νόμους σπουδαίους εἶναι˙ ἄλλο δέ, ἐὰν τοῖς οὖσι νόμοις ἐμμένωσι˙ τρίτον δέ, ἐὰν ἔθεσι καὶ ἐπιτηδεύμασι χρηστοῖς πολιτεύωνται. [103] L'eunomia, la buona costituzione cioè, si ha in tre casi: o quando vi siano leggi serie e gravi; o quando i cittadini osservino le leggi costituite; o quando, pur non essendovi le leggi, la vita pubblica sia condotta nobilmente nello spirito della tradizione e del costume. Dunque l'eunomia è costituita (I) dalle buone leggi o (II) dalla fedeltà alle leggi costituite o (III) dalla vita pubblica improntata al rispetto della tradizione e dei buoni costumi.