[102] τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστι κακά, τὰ δὲ ἀγαθά, τὰ δὲ οὐδέτερα. τούτων κακὰ μὲν ταῦτα λέγομεν, τὰ δυνάμενα βλάπτειν ἀεί, οἷον ἀκρισίαν καὶ ἀφροσύνην καὶ ἀδικίαν καὶ τὰ τοιαῦτα˙ τὰ δὲ τούτοις ἐναντία ἀγαθά ἐστι. τὰ δὲ ἐνίοτε μὲν ὠφελεῖν, ἐνίοτε δὲ βλάπτειν - οἷον τὸ περιπατεῖν καὶ τὸ καθῆσθαι καὶ ἐσθίειν - 〈ἢ〉 ὅλως μήτε ὠφελῆσαι μήτε βλάψαι δυνάμενα, ταῦτα γοῦν οὔτε ἀγαθὰ οὔτε κακά ἐστι.

τῶν ἄρα ὄντων τὰ μὲν ἀγαθά, τὰ δὲ κακά, τὰ δ' οὐδέτερα τούτων.

[102] Delle cose che sono alcune sono cattive, altre buone, altre ancora né buone né cattive. Diciamo cattive quelle che possono sempre danneggiare, come l'acrisia 214* la stoltezza, l'iniquità e simili. I loro contrari sono cose buone. Altre talvolta possono giovare, talvolta danneggiare, come il passeggiare, il sedere, il mangiare oppure non possono assolutamente né giovare né danneggiare; e perciò non sono né buone né cattive, quindi indifferenti.
Dunque tutte le cose sono o buone o cattive o non sono né buone né cattive.