[10] Τὴν δὲ τῶν Αἰγυπτίων φιλοσοφίαν εἶναι τοιαύτην περί τε θεῶν καὶ ὑπὲρ δικαιοσύνης. φάσκειν τε ἀρχὴν μὲν εἶναι τὴν ὕλην, εἶτα τὰ τέσσαρα στοιχεῖα ἐξ αὐτῆς διακριθῆναι, καὶ ζῷά τινα ἀποτελεσθῆναι. θεοὺς δ' εἶναι ἥλιον καὶ σελήνην, τὸν μὲν Ὄσιριν, τὴν δ' Ἶσιν καλουμένην˙ αἰνίττεσθαί τε αὐτοὺς διά τε κανθάρου καὶ δράκοντος καὶ ἱέρακος καὶ ἄλλων, ὥς φησι Μανέθως ἐν τῇ Τῶν φυσικῶν ἐπιτομῇ (FGrH 609 F 17) καὶ Ἑκαταῖος ἐν τῇ πρώτῃ Περὶ τῆς τῶν Αἰγυπτίων φιλοσοφίας (FGrH 264 F 1). κατασκευάζειν δὲ ἀγάλματα καὶ τεμένη τῷ μὴ εἰδέναι τὴν τοῦ θεοῦ μορφήν. [10] La filosofia degli Egizi intorno agli dèi ed alla giustizia è questa. Essi dicono che la materia fu il principio del mondo e che poi da essa si distinsero quattro elementi e fu creata ogni specie di esseri viventi; che dèi sono il sole e la luna, l'uno chiamato Osiride, l'altra Iside, che essi rappresentavano enigmaticamente per mezzo dello scarabeo e del drago e dello sparviero e di altri simboli, come dice Manetone 36* nell'Epitome della dottrina fisica, ed Ecateo 37* nel primo libro Della filosofia degli Egizi. Costruivano statue e templi perché non conoscevano la forma della divinità.