[101] Τὸ ἀγαθὸν εἰς τέτταρα γένη διαιρεῖται˙ ὧν ἓν μὲν λέγομεν εἶναι τὸν τὴν ἀρετὴν ἔχοντα ἰδίᾳ ἀγαθόν˙ ἄλλο δὲ αὐτὴν τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν δικαιοσύνην λέγομεν ἀγαθὸν εἶναι˙ τρίτον δέ, οἷον σιτία καὶ γυμνάσια τὰ πρόσφορα καὶ φάρμακα˙ τέταρτον δέ φαμεν εἶναι ἀγαθόν, οἷον αὐλητικὴν καὶ ὑποκριτικὴν καὶ τὰ τοιαῦτα. ἀγαθοῦ ἄρα τέτταρα εἴδη ἐστί. τὸ μὲν τὸ τὴν ἀρετὴν ἔχειν, ἕτερον δὲ αὐτὴ ἡ ἀρετή, τρίτον δὲ σιτία καὶ γυμνάσια τὰ ὠφέλιμα˙ τέταρτον δὲ αὐλητικὴν καὶ ὑποκριτικὴν καὶ ποιητικὴν ἀγαθὸν λέγομεν εἶναι. [101] Distinguiamo il bene in quattro specie. Il primo è l'uomo fornito di virtù che noi diciamo buono in senso proprio; il secondo la virtù stessa e la giustizia; il terzo è costituito dai cibi, dagli esercizi ginnici utili e dai farmaci; il quarto bene è l'auletica, l'arte teatrale e simili. Dunque quattro sono le specie del bene: il possedere la virtù; la stessa virtù; i cibi e gli esercizi fisici utili; l'auletica, l'arte teatrale e la poetica.