[101] Γεγόνασι δὲ Μένιπποι ἕξ˙ πρῶτος ὁ γράψας τὰ περὶ Λυδῶν καὶ Ξάνθον ἐπιτεμόμενος (FGrH 765 T 7), δεύτερος αὐτὸς οὗτος, τρίτος Στρατονικεὺς σοφιστής, Κὰρ τὸ ἀνέκαθεν˙ τέταρτος ἀνδριαντοποιός, πέμπτος καὶ ἕκτος ζωγράφοι˙ μέμνηται δ' ἀμφοτέρων Ἀπολλόδωρος (FGrH 244 F 81).
Τὰ δ' οὖν τοῦ κυνικοῦ βιβλία ἐστὶ δεκατρία,

Νέκυια,
Διαθῆκαι,
Ἐπιστολαὶ κεκομψευμέναι ἀπὸ τῶν θεῶν προσώπου,
Πρὸς τοὺς φυσικοὺς καὶ μαθηματικοὺς καὶ γραμματικοὺς καὶ
Γονὰς Ἐπικούρου καὶ
Τὰς θρησκευομένας ὑπ' αὐτῶν εἰκάδας. καὶ ἄλλα.

[101] Γεγόνασι δὲ Μένιπποι ἕξ˙ πρῶτος ὁ γράψας τὰ περὶ Λυδῶν καὶ Ξάνθον ἐπιτεμόμενος, δεύτερος αὐτὸς οὗτος, τρίτος Στρατονικεὺς σοφιστής, Κὰρ τὸ ἀνέκαθεν˙ τέταρτος ἀνδριαντοποιός, πέμπτος καὶ ἕκτος ζωγράφοι˙ μέμνηται δ' ἀμφοτέρων Ἀπολλόδωρος.
Τὰ δ' οὖν τοῦ κυνικοῦ βιβλία ἐστὶ δεκατρία,

Νέκυια.
Διαθῆκαι.
Ἐπιστολαὶ κεκομψευμέναι ἀπὸ τῶν θεῶν προσώπου.
Πρὸς τοὺς φυσικοὺς καὶ μαθηματικοὺς καὶ γραμματικοὺς καὶ
Γονὰς Ἐπικούρου καὶ
Τὰς θρησκευομένας ὑπ' αὐτῶν εἰκάδας. καὶ ἄλλα.

[101] [4411] Γεγόνασι δὲ Μένιπποι ἕξ˙ πρῶτος ὁ γράψας τὰ περὶ Λυδῶν καὶ Ξάνθον ἐπιτεμόμενος, δεύτερος αὐτὸς οὗτος, τρίτος Στρατονικεὺς σοφιστής, Κὰρ τὸ ἀνέκαθεν˙ τέταρτος ἀνδριαντοποιός, πέμπτος καὶ ἕκτος ζωγράφοι˙ μέμνηται [4415] δ' ἀμφοτέρων Ἀπολλόδωρος.
Τὰ δ' οὖν τοῦ Κυνικοῦ βιβλία ἐστὶ δεκατρία,

Νέκυια,
Διαθῆκαι,
Ἐπιστολαὶ κεκομψευμέναι ἀπὸ τῶν θεῶν
[44110] προσώπου,
Πρὸς τοὺς φυσικοὺς καὶ μαθηματικοὺς καὶ γραμματικοὺς καὶ
Γονὰς Ἐπικούρου καὶ
Τὰς θρησκευομένας ὑπ' αὐτῶν εἰκάδας.
[44115] καὶ ἄλλα.