[101] Γεγόνασι δὲ Μένιπποι ἕξ˙ πρῶτος ὁ γράψας τὰ περὶ Λυδῶν καὶ Ξάνθον ἐπιτεμόμενος (FGrH 765 T 7), δεύτερος αὐτὸς οὗτος, τρίτος Στρατονικεὺς σοφιστής, Κὰρ τὸ ἀνέκαθεν˙ τέταρτος ἀνδριαντοποιός, πέμπτος καὶ ἕκτος ζωγράφοι˙ μέμνηται δ' ἀμφοτέρων Ἀπολλόδωρος (FGrH 244 F 81).
Τὰ δ' οὖν τοῦ κυνικοῦ βιβλία ἐστὶ δεκατρία,

Νέκυια,
Διαθῆκαι,
Ἐπιστολαὶ κεκομψευμέναι ἀπὸ τῶν θεῶν προσώπου,
Πρὸς τοὺς φυσικοὺς καὶ μαθηματικοὺς καὶ γραμματικοὺς
Γονὰς Ἐπικούρου καὶ τὰς θρησκευομένας ὑπ' αὐτῶν εἰκάδας.
καὶ ἄλλα.

[101] Ve ne furono sei col nome di Menippo: I. autore di una opera sulla Lidia, epitomatore di Santo; 191* II. il nostro; III. sofista di Stratonicea, di origine caria; IV. scultore; V. e VI. pittori, di cui fa menzione Apollodoro. 192*
I libri del Cinico sono tredici:

Il mondo sotterraneo (Νέκυια);
Testamenti;
Epistole fittizie da parte degli dei;
Contro i fisici, i matematici e i grammatici;
Sulla nascita di Epicuro e sulle onoranze che gli rendevano gli Epicurei il venti di ogni mese;
etc.