[100] Ἐμὶν μὲν ἀκούσιον τᾶς δάμαρτος τὸ ἄγος˙ τὺ δὲ ἑκὼν τῷ παιδί με ἄπο θυμοῦ ποιήσαις ἀδικεῖς. ἢ ὦν παῦσον τὰν ἀπήνειαν τῶ παιδός, ἢ ἐγὼν τὺ ἀμυνοῦμαι. καὶ γὰρ δὴν καὶ αὐτὸς ποινὰς ἔτισα τὶν τᾷ θυγατρί, συγκατακαύσαις αὐτᾷ τὰ πασᾶ Κορινθιᾶν εἵματα.


Ἔγραψε δὲ αὐτῷ καὶ Θρασύβουλος οὕτω (Hercher 787)˙

Θρασύβουλος Περιάνδρῳ

Τῷ μὲν κήρυκι σεῦ οὐδὲν ὑπεκρινάμην˙ ἀγαγὼν δὲ αὐτὸν ἐς λήιον, τοὺς ὑπερφυέας τῶν ἀσταχύων ῥάβδῳ παίων ἀπεθέριζον, ὁμαρτέοντος ἐκείνου. καί σοι ἀναγγελέει εἰ ἐπέροιο ὅ τι μευ ἀκούσειεν ἢ ἴδοι. σὺ δὲ ποίει οὕτως, ἤν γ' ἐθέλῃς καρτύνασθαι τὴν αἰσυμνητίην˙ τοὺς ἐξόχους τῶν πολιτέων ἐξαίρειν, ἤν τέ τις ἐχθρός τοι φαίνηται, ἤν τε μή. ὕποπτος γὰρ ἀνδρὶ αἰσυμνήτῃ καὶ τῶν τις ἑτάρων.

[100] Il delitto perpetrato ai danni di mia moglie non fu da me voluto; ma tu con piena coscienza mi offendi nel rendermi odioso a mio figlio. Dunque o fa' cessare il rigido contegno di mio figlio o ne prenderò vendetta su di te. Ché ti feci espiazione per tua figlia, bruciando insieme con lei le vesti di tutte le donne di Corinto.

A lui scrisse anche Trasibulo così:

Trasibulo a Periandro.

Al tuo araldo nulla risposi. Ma lo condussi in un campo di messi, ove io, alla sua presenza, con un bastone colpivo e recidevo le spighe preminenti sulle altre. Se tu l'interrogherai, egli ti riferirà quello che ha sentito e visto di me. Se tu vuoi rinvigorire la tirannide, fa' così: elimina i preminenti fra i cittadini sia che ti sembrino nemici sia amici. Ché ad un tiranno anche gli amici sono sospetti.