[10] Διαιρεῖται δὲ καὶ τὸν τοῦ ἀνθρώπου βίον οὕτως˙ "Παῖς εἴκοσι ἔτεα, νεηνίσκος εἴκοσι, νεηνίης εἴκοσι, γέρων εἴκοσι.
αἱ δὲ ἡλικίαι πρὸς τὰς ὥρας ὧδε σύμμετροι˙ παῖς ἔαρ, νεηνίσκος θέρος, νεηνίης φθινόπωρον, γέρων χειμών." ἔστι δ' αὐτῷ ὁ μὲν νεηνίσκος μειράκιον, ὁ δὲ νεηνίης ἀνήρ. εἶπέ τε πρῶτος, ὥς φησι Τίμαιος
(FGrH 566 F 13b), κοινὰ τὰ φίλων εἶναι καὶ φιλίαν ἰσότητα. καὶ αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ κατετίθεντο τὰς οὐσίας εἰς ἓν ποιούμενοι. πενταετίαν θ' ἡσύχαζον, μόνον τῶν λόγων κατακούοντες καὶ οὐδέπω Πυθαγόραν ὁρῶντες εἰς ὃ δοκιμασθεῖεν˙ τοὐντεῦθεν δ' ἐγίνοντο τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ τῆς ὄψεως μετεῖχον. ἀπείχοντο δὲ καὶ σοροῦ κυπαρισσίνης διὰ τὸ τὸ τοῦ Διὸς σκῆπτρον ἐντεῦθεν πεποιῆσθαι, ὥς φησιν Ἕρμιππος ἐν δευτέρῳ Περὶ Πυθαγόρου (FHG III. 42).
[10] Distingue la vita dell'uomo così: «Fanciullezza venti anni, adolescenza venti, giovinezza venti, vecchiaia venti».
Questi periodi di età corrispondono alle stagioni; la fanciullezza corrisponde alla primavera, l'adolescenza all'estate, la giovinezza all'autunno, la vecchiaia all'inverno. L'adolescenza per lui è l'età della pubertà, la giovinezza quella della virilità. Fu il primo, secondo Timeo, 25* a proclamare comuni i possessi degli amici e l'amicizia uguaglianza. E i suoi discepoli deponevano in un sol luogo le sostanze. Per un quinquennio osservavano il silenzio, erano soltanto uditori e non vedevano mai Pitagora fino a quando non ne fossero stati giudicati degni; d'allora in poi divenivano di casa sua ed erano ammessi al suo cospetto. Non usavano la bara di cipresso, perché lo scettro di Zeus è fatto di legno di cipresso, come dice Ermippo 26* nel secondo libro Di Pitagora.