[98] Τῆς φιλανθρωπίας ἐστὶν εἴδη τρία˙ ἓν μὲν διὰ τῆς προσηγορίας γινόμενον, οἷον ἐν οἷς τινες τὸν ἐντυχόντα πάντα προσαγορεύουσι καὶ τὴν δεξιὰν ἐμβάλλοντες χαιρετίζουσιν. ἄλλο εἶδος, ὅταν τις βοηθητικὸς ᾖ παντὶ τῷ ἀτυχοῦντι. ἕτερον εἶδός ἐστι τῆς φιλανθρωπίας ἐν ᾧ τινες φιλοδειπνισταί εἰσι. τῆς ἄρα φιλανθρωπίας τὸ μέν ἐστι διὰ τοῦ προσαγορεύειν, τὸ δὲ διὰ τοῦ εὐεργετεῖν, τὸ δὲ διὰ τοῦ ἑστιᾶν καὶ φιλοσυνουσιάζειν.
Ἡ εὐδαιμονία διαιρεῖται εἰς πέντε μέρη˙ ἡ μὲν γὰρ αὐτῆς ἐστιν εὐβουλία, ἕτερον δὲ εὐαισθησία καὶ ὑγίεια τοῦ σώματος, τρίτον εὐτυχία ἐν ταῖς πράξεσι, τέταρτον εὐδοξία παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, πέμπτον εὐπορία χρημάτων καὶ τῶν εἰς τὸν βίον χρησίμων.
[98] Tre sono le specie della filantropia: quella che si realizza col saluto, quando alcuni si incontrano, si chiamano, si porgono la destra e si scambiano il saluto; la filantropia che si attua col soccorrere gli infelici; la filantropia di quelli che godono della consuetudine di convitare. La filantropia dunque si attua o col saluto o col beneficio o con l'ospitalità o con l'amore dei rapporti sociali.
La felicità consiste di cinque parti: saggezza del consiglio, piena sensibilità e sanità fisica, successo nelle azioni, reputazione eccellente fra gli uomini, abbondanza di ricchezze e dei mezzi utili alla vita.