[98] Ἔτι τῶν περὶ ψυχὴν ἀγαθῶν τὰ μέν εἰσιν ἕξεις, τὰ δὲ διαθέσεις, τὰ δ' οὔθ' ἕξεις οὔτε διαθέσεις. διαθέσεις μὲν αἱ ἀρεταί, ἕξεις δὲ τὰ ἐπιτηδεύματα, οὔτε δ' ἕξεις οὔτε διαθέσεις αἱ ἐνέργειαι. κοινῶς δὲ τῶν ἀγαθῶν μικτὰ μέν ἐστιν εὐτεκνία καὶ εὐγηρία, ἁπλοῦν δ' ἐστὶν ἀγαθὸν ἐπιστήμη. καὶ ἀεὶ μὲν παρόντα αἱ ἀρεταί, οὐκ ἀεὶ δέ, οἷον χαρά, περιπάτησις.
Πᾶν δ' ἀγαθὸν συμφέρον εἶναι καὶ δέον καὶ λυσιτελὲς καὶ χρήσιμον καὶ εὔχρηστον καὶ καλὸν καὶ ὠφέλιμον καὶ αἱρετὸν καὶ δίκαιον.

[98] Inoltre dei beni dell'anima alcuni sono attitudini, altri sono disposizioni, altri non sono né attitudini né disposizioni. Disposizioni sono le virtù, attitudini sono le occupazioni (ἐπιτηδεύματα), né attitudini né disposizioni sono le azioni (ἐνέργειαι). In generale sono beni misti la felicità nei figli e la felice vecchiaia; la scienza invece è un bene semplice. Le virtù sono beni sempre presenti (permanenti), mentre beni non sempre presenti (transitori) sono p. es. la gioia e il passeggiare (περιπάτησις).
Secondo gli Stoici, ogni bene è comportante
(
συμφέρον), cogente (δέον), solvente (λυσιτελές), utile (χρήσιμον ), di buona utilità (εὔχρηστον), bello (καλόν), vantaggioso (ὠφέλιμον), degno di scelta (αἱρετὸν) e giusto.