[10] Ποντικοῖς γὰρ νεανίσκοις κατὰ κλέος τοῦ Σωκράτους ἀφιγμένοις περιτυχὼν ἀπήγαγεν αὐτοὺς πρὸς τὸν Ἄνυτον, εἰπὼν ἐν ἤθει σοφώτερον εἶναι τοῦ Σωκράτους˙ ἐφ' ᾧ διαγανακτήσαντας τοὺς περιεστῶτας ἐκδιῶξαι αὐτόν.

εἰ δέ ποθι θεάσαιτο γύναιον κεκοσμημένον, ἀπῄει ἐπὶ τὴν οἰκίαν καὶ ἐκέλευε τὸν ἄνδρα ἐξαγαγεῖν ἵππον καὶ ὅπλα, ὥστ' εἰ μὲν ἔχοι ταῦτα, ἐᾶν τρυφᾶν˙ ἀμυνεῖσθαι γὰρ τούτοις˙ εἰ δὲ μή, περιαιρεῖν τὸν κόσμον.
Ἤρεσκεν αὐτῷ καὶ τάδε.

[10] Imbattutosi infatti in giovinetti del Ponto attratti ad Atene dalla fama di Socrate li condusse da Anito dicendo ironicamente che era più sapiente di Socrate: per questo quelli che gli stavano attorno s'indignarono e scacciarono Anito dalla città.
Se una volta vedeva una donna ricca di ornamenti, andava a casa di lei ed ordinava al marito di mostrargli il cavallo e le armi: se aveva queste cose la lasciasse vivere nella lussuria, perché aveva come difendersi; altrimenti, le ordinasse di smetterla col lusso.
I suoi insegnamenti erano i seguenti.